Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr III/18/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2011 r. 2011-01-10 16:16
dokument Nr III/17/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022. 2011-01-10 16:14
dokument Nr III/16/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2011. 2011-01-10 16:10
dokument Nr III/15/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2011-01-10 16:06
dokument Nr III/14/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 2011-01-10 15:55
dokument Nr III/13/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Golczewie 2011-01-10 15:53
dokument Nr III/12/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 2011-01-10 15:51
dokument Nr III/11/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu wspołpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. 2011-01-19 14:34
dokument Nr III/10/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym 2011-01-19 14:33
dokument Nr III/9/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Golczewie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2011-01-10 15:31
dokument Nr III/8/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia drugiego przedstawiciela Rady Miejskiej w Golczewie do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-01-10 15:29
dokument Nr III/7/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Delegata reprezentujacego Gminę Golczewo w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-01-10 15:27
dokument Nr I/6/10 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2010-12-22 15:38
dokument Nr I/5/10 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie 2010-12-22 15:36
dokument Nr I/4/10 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Golczewie 2010-12-22 15:39
dokument Nr I/3/10 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2010-12-22 15:39
dokument Nr 2/10 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2010-12-22 15:32
dokument Nr I/1/10 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2010-12-22 15:31
dokument Nr XL/349/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2010-11-16 16:33
dokument Nr XL/348/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2010-11-16 16:31
dokument Nr XL/347/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2010-11-16 16:30
dokument Nr XL/346/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości 2010-11-16 16:29
dokument Nr XL/345/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Golczewo 2010-11-16 16:28
dokument Nr XL/344/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Kłęby i Kłodzino 2010-11-16 16:26
dokument Nr XL/343/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Publicznych w Golczewie za rok 2010 2010-11-16 16:24
dokument Nr XL/342/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-11-16 16:22
dokument Nr XL/341/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-16 16:20
dokument Nr XXXIX/340/10 z 17 września 2010 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2014-01-12 20:38
dokument Nr XXXIX/339/10 z 17 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-09-22 13:25
dokument Nr XXXIX/338/10 z 17 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" - działka 318/4, obręb Kłodzino 2010-09-22 13:25
dokument Nr XXXIX/337/10 z 17 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-09-22 13:26
dokument Nr XXXIX/336/10 z 17 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-09-22 13:26
dokument Nr XXXIX/335/10 z 17 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo 2010-09-22 13:26
dokument Nr XXXIX/334/10 z 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2010-09-22 13:27
dokument Nr XXXIX/333/10 z 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do obliczania miesięczych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2010-09-22 13:27
dokument Nr XXXIX/332/10 z 17 września 2010 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego podstawę do obliczania miesięczych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie 2010-09-22 13:27
dokument Nr XXXIX/331/10 z 17 września 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego aktów prawa miejscowego 2010-09-22 13:28
dokument Nr XXXIX/330/10 z 17 września 2010 r. w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2010-09-22 13:28
dokument Nr XXXVIII/329/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-08-05 10:30
dokument Nr XXXVIII/328/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2010-08-05 10:28
dokument Nr XXXVIII/327/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzbą w Nowogardzie 2010-08-20 09:03
dokument Nr XXXVIII/326/10 z 30 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2010-08-05 10:23
dokument Nr XXXVII/325/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice 2010-08-05 10:23
dokument Nr XXXVII/324/10 z 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym 2010-07-12 13:35
dokument Nr XXXVII/323/10 z 30 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charaktarze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2010-07-12 13:15
dokument Nr XXXVII/322/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-07-12 13:16
dokument Nr XXXVII/321/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, gminnych instytucji kultury oraz gminnych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw za pierwsze półrocze 2010 r. i lata następne. 2010-07-12 13:01
dokument Nr XXXVII/320/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Golczewo 2010-07-12 12:58
dokument Nr XXXVII/319/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel przez Gmine Golczewo 2010-07-12 12:57
dokument Nr XXXVII/318/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-12 12:55
dokument Nr XXXVII/317/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" w obrębie geodezyjnym Kłęby pod lokalizację siłowni wiatrowych 2010-07-12 12:47
dokument Nr XXXVII/316/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo, Samlino 2010-07-22 13:49
dokument Nr XXXVII/315/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2010-07-09 14:48
dokument Nr XXXVII/314/10 z 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Omnibus" - wszechstronny rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Golczewo" 2010-08-05 10:18
dokument Nr XXXV/313/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Golczewo porozumienia międzygminnego 2010-07-09 14:44
dokument Nr XXXV/312/10 z 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2010-07-09 12:35
dokument Nr XXXV/311/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2014-01-12 18:55
dokument Nr XXXV/310/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu budżetowego 2010-07-09 12:30
dokument Nr XXXV/309/10 z 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo" 2010-07-09 12:23
dokument Nr XXXV/308/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2010-07-09 12:19
dokument Nr XXXV/307/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2010-07-09 12:18
dokument Nr XXXV/306/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-07-09 12:15
dokument Nr XXXV/305/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2010-07-09 12:08
dokument Nr XXXV/304/10 z 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo 2010-07-09 11:32
dokument Nr XXXV/303/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości 2010-07-09 11:30
dokument Nr XXXV/302/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2010-07-09 11:29
dokument Nr XXXV/301/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2010-07-09 11:32
dokument Nr XXXV/300/10 z 22 czerwca 2010 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Golczewo" 2010-07-09 11:27
dokument Nr XXXIV/299/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie dotacji na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2010-05-07 15:31
dokument Nr XXXIV/298/10 z 30 kwietnia 2010 r. zmianiająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Golczewie 2010-05-07 15:32
dokument Nr XXXIV/297/10 z 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Publicznych w Golczewie 2010-05-07 15:28
dokument Nr XXXIV/296/10 z 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2010-05-07 15:25
dokument Nr XXXIV/295/10 z 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodzino na lata 2007-2013 2010-05-07 15:33
dokument Nr XXXIV/294/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Upadły na lata 2010-2016 2010-05-07 15:33
dokument Nr XXXIV/293/10 z 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Kamieńska na lata 2007-2013 2010-05-07 15:05
dokument Nr XXXIV/292/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo, część obrębu Golczewo 7, działka 568 2010-05-07 15:05
dokument Nr XXXIV/291/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2009 r. 2010-06-02 08:24
dokument Nr XXXIV/290/10 z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2009 r. 2014-01-14 18:38
dokument Nr XXXIII/289/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Golczewa 2010-04-07 09:48
dokument Nr XXXIII/288/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa chodnika w m. Unibórz i Baczysław w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 108" 2010-04-07 09:47
dokument Nr XXXIII/287/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na finansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Kozielickiej w ciągu drogi powiatowej nr 0027Z Niemica- Kozielice-Wysoka Kamieńska 2010-08-20 09:04
dokument Nr XXXIII/286/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo" 2010-08-20 09:05
dokument Nr XXXIII/285/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-08-20 09:05
dokument Nr XXXIII/284/10 z 26 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-08-20 09:06
dokument Nr XXXIII/283/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 r. 2010-08-20 09:06
dokument Nr XXXIII/282/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Golczewo oraz zasad ich używania 2010-08-20 09:07
dokument Nr XXXIII/281/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące na terenie gminy Golczewo, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Golczewo 2010-08-20 09:23
dokument Nr XXXIII/280/10 z 26 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności za wynagrodzeniem 2010-08-20 09:24
dokument Nr XXXIII/279/10 z 26 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2010-08-20 09:03
dokument Nr XXXII/278/10 z 11 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2010 r. 2014-01-07 16:48
dokument Nr XXXII/277/10 z 11 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2010-03-15 15:57
dokument Nr XXXI/276/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim 2010-03-08 09:40
dokument Nr XXXI/275/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 2010-03-08 09:36
dokument Nr XXXI/274/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2010-03-08 09:33
dokument Nr XXXI/273/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2010-03-08 09:31
dokument Nr XXXI/272/10 z 25 lutego 2010 r. programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Golczewo na 2010 r. 2010-03-08 09:30
dokument Nr XXXI/271/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2010 r. 2010-03-08 09:17
dokument Nr XXXI/270/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2010 r. 2010-03-08 09:14
dokument Nr XXXI/269/10 z 25 lutego 2010 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. 2010-03-08 09:13
dokument Nr XXX/268/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie Gminy Golczewo na 2010 r. 2010-01-25 13:33