Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr XIV/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2012 r. 2012-01-05 09:22
Nr XIV/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kretlewo na lata 2011-2017 2012-01-05 09:21
Nr XIV/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Publicznych w Golczewie za rok 2011 2012-01-05 09:19
Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-01-05 09:18
Nr XIV/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012 2012-01-05 09:16
Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2012-01-05 09:15
Nr XIV/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2012-01-05 09:14
Nr XIII/84/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-06 11:48
Nr XII/83/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:46
Nr XII/82/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami powiatu kamieńskiego oraz Powiatem Kamieńskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-12-06 11:45
Nr XII/81/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2011-12-06 11:44
Nr XII/80/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2011-12-06 11:44
Nr XII/79/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2012 r. 2011-12-06 11:43
Nr XII/78/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-06 11:42
Nr XII/77/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-06 11:41
Nr XII/76/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-12-06 11:40
Nr XII/75/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-12-06 11:38
Nr XII/74/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:37
Nr XII/73/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:36
Nr XII/72/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:35
Nr XII/71/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-12-06 11:33
Nr XII/70/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-12-06 11:30
Nr XI/69/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2011-10-21 08:28
Nr XI/68/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2011-10-21 08:27
Nr XI/67/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie 2011-10-21 08:26
Nr XI/66/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-10-21 08:25
Nr XI/65/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozielice na lata 2007-2013 2011-10-21 08:21
Nr XI/64/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Golczewie 2011-10-21 08:17
Nr XI/63/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-10-21 08:15
Nr XI/62/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminie Golczewo 2011-10-21 08:14
Nr XI/61/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej gminy zasób nieruchomości 2011-10-21 08:13
Nr XI/60/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej gminy zasób nieruchomości 2011-10-21 08:13
Nr XI/59/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo? 2011-10-21 08:24
Nr X/58/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemica na lata 2007-2013 2011-08-08 08:15
Nr X/57/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2007-2013 2011-07-05 13:33
Nr X/56/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-07-05 13:29
Nr X/55/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Golczewie 2011-07-05 12:57
Nr X/54/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany 2011-07-05 12:56
Nr X/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-07-05 12:55
Nr X/52/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-07-05 12:53
Nr X/51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim 2011-07-05 12:47
Nr X/50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z ? budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice? 2011-07-05 12:46
Nr X/49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2011 r. i lata następne 2011-07-05 12:45
Nr IX/48/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminy zasób nieruchomości 2011-07-05 12:43
Nr IX/47/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-07-05 12:42
Nr VIII/46/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczewie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia 2011-06-14 11:08
Nr VIII/45/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwesycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-06-06 08:29
Nr VII/44/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Golczewo? 2011-06-06 08:17
Nr VII/43/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwesycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-06-06 08:16
Nr VII/42/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo 2011-06-06 08:17
Nr VII/41/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-06-06 08:07
Nr VII/40/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych 2011-06-06 08:06
Nr VII/39/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminie Golczewo 2011-06-06 08:05
Nr VII/38/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Golczewo 2011-06-06 08:04
Nr VII/37/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-06-06 08:03
Nr VII/36/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-06-06 08:01
Nr VI/35/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminie Golczewo 2011-04-11 09:55
Nr VI/34/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-04-11 09:53
Nr VI/33/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-04-11 09:51
Nr V/32/2011 z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Kamieńska na lata 2009-2015 2011-04-06 08:50
Nr V/31/2011 z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Golczewo 2011-04-06 08:47
Nr V/30/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-06 08:46
Nr V/29/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2011 2011-04-06 08:45
Nr V/28/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-04-06 08:19
Nr V/27/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 r. 2011-04-06 08:18
Nr V/26/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały 2011-04-06 08:16
Nr IV/25/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2011-02-16 13:22
Nr IV/24/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2011 r. 2011-02-16 13:21
Nr IV/23/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2011 r. 2011-02-16 13:20
Nr IV/22/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 2011-02-16 13:19
Nr IV/21/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-02-16 13:17
Nr IV/20/2011 z 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2011-02-16 13:16
Nr IV/19/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-02-16 13:13