Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr XXV/163/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2013 r. 2013-01-03 09:02
dokument Nr XXV/162/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-01-29 10:07
dokument Nr XXV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 2013-01-03 09:00
dokument Nr XXV/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2013-01-03 08:58
dokument Nr XXV/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Golczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-03 08:57
dokument Nr XXV/158/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym 2013-01-03 08:56
dokument Nr XXV/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-03 08:55
dokument Nr XXV/156/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-03 08:54
dokument Nr XXIV/155/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo 2013-01-03 08:53
dokument Nr XXIV/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 08:52
dokument Nr XXIV/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2013-01-03 08:48
dokument Nr XXIV/152/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik 2013-01-03 08:46
dokument Nr XXIV/151/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2013-01-03 08:45
dokument Nr XXIV/150/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2013-01-03 08:44
dokument Nr XXIV/149/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2013-01-03 08:43
dokument Nr XXIV/148/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2013-01-03 08:42
dokument Nr XXIII/147/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2012-12-05 11:25
dokument Nr XXIII/146/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2012-12-05 11:24
dokument Nr XXIII/145/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-05 11:22
dokument Nr XXIII/144/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-12-05 11:20
dokument Nr XXIII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2012-12-05 11:19
dokument Nr XXIII/142/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2012-12-05 11:18
dokument Nr XXIII/141/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2012-12-05 11:17
dokument Nr XXIII/140/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminie Golczewo 2012-12-05 11:16
dokument Nr XXIII/139/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo? w obrębie Wysoka Kamieńska 2012-12-05 11:16
dokument Nr XXIII/138/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-12-05 11:14
dokument Nr XXII/137/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2013 r. 2012-11-23 11:15
dokument Nr XXII/136/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-11-23 11:14
dokument Nr XXII/135/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Kłęby i Kłodzino 2012-11-23 11:13
dokument Nr XXII/134/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2012-11-23 11:16
dokument Nr XXII/133/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2012-11-23 11:16
dokument Nr XX/132/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Golczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2012-11-15 11:35
dokument Nr XX/131/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Golczewa 2012-11-15 11:34
dokument Nr XX/130/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Golczewo, obręb Kłodzino 2012-11-15 11:32
dokument Nr XX/129/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2012-11-15 11:31
dokument Nr XX/128/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2012-11-15 11:19
dokument Nr XX/127/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Oczyszczania Gminy Golczewo z Azbestu na lata 2012-11-15 11:16
dokument Nr XX/126/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 2012-11-15 11:14
dokument Nr XX/125/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazw dróg wewnętrznych w mieście Golczewo 2012-11-15 11:37
dokument Nr XX/124/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-11-15 11:11
dokument Nr XX/123/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-11-15 11:10
dokument Nr XIX/122/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2012-07-10 15:58
dokument Nr XIX/121/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian ststutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2012-07-10 15:57
dokument Nr XIX/120/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-07-10 15:56
dokument Nr XIX/119/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2011 r. 2012-07-10 15:52
dokument Nr XVIII/118/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie diet przysługujących przewodniczącemu Zarządu Osiedla Golczewo i sołtysom 2012-06-27 10:07
dokument Nr XVIII/117/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Unibórz na lata 2012-2018 2012-06-27 10:05
dokument Nr XVIII/116/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Golczewo na lata 2012 ? 2014 2012-06-27 10:02
dokument Nr XVIII/115/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" - działka 318/4, obręb Kłodzino 2012-06-27 10:00
dokument Nr XVIII/114/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego 2012-06-27 09:52
dokument Nr XVIII/113/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2012-06-27 09:52
dokument Nr XVIII/112/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej 2012-06-27 09:50
dokument Nr XVIII/111/2012 z 5 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo 2012-06-27 09:50
dokument Nr XVIII/110/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2012-06-27 09:47
dokument Nr XVII/109/2012 z 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2012-04-03 12:27
dokument Nr XVII/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych 2012-04-03 12:26
dokument Nr XVII/107/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2012 r. 2012-04-03 12:27
dokument Nr XVII/106/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. 2012-04-03 12:28
dokument Nr XVI/105/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności gruntu za wynagrodzeniem 2012-03-09 11:38
dokument Nr XVI/104/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2012-03-09 11:37
dokument Nr XVI/103/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-03-09 11:36
dokument Nr XVI/102/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-03-09 11:35
dokument Nr XVI/101/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2012-03-09 11:33
dokument Nr XVI/100/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-03-09 11:32
dokument Nr XVI/99/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-03-09 11:31
dokument Nr XVI/98/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2012 r. 2012-03-09 11:30
dokument Nr XVI/97/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. 2012-03-09 11:29
dokument Nr XVI/96/2012 z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2012-03-09 11:29
dokument Nr XVI/95/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2012 r. 2012-03-09 11:26
dokument Nr XVI/94/2012 z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz zmianie niektórych uchwał 2012-03-09 11:26
dokument Nr XV/93/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-01-20 09:24
dokument Nr XV/92/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-01-20 09:24