Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/77/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komu


UCHWAŁA NR IX/77/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 i 4a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Golczewie uchwala,
co następuje:

 1. Określa się górne stawki opłat na następujące usługi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Golczewo:

    1. w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych:

     1. na obszarze miasta Golczewo - 55 zł/m3,

     2. na pozostałym obszarze - 55 zł/m3;

    1. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

     1. na obszarze miasta Golczewo - 17 zł/m3,

     2. na pozostałym obszarze - 24 zł/m3.

   • Do stawek wymienionych w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

  1. Traci moc uchwała nr IV/31/07 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru, składowania i unieszkodliwiania odpadów stałych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 572).

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/77/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie odbierania i transportu odpadów stałych i nieczystości ciekłych.

Wynikowe koszty wywozu odpadów komunalnych wskazują konieczność podwyższenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
a wynikających ze wzrostu kosztów przyjęcia odpadów na wysypisko w Słajsinie gmina Nowogard oraz zwiększonych kosztów eksploatacyjnych.

Rada gminy może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów.

Na terenie Gminy Golczewo dotychczas obowiązywały następujące stawki opłat:

    1. w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

     1. na obszarze miasta Golczewo 47 zł/1m3,

     2. na pozostałym obszarze 49 zł/1 m 3.

    2. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

     1. na obszarze miasta Golczewo 17 zł/1m3,

     2. na pozostałym obszarze 24 zł/1m3.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2007 16:19