Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/80/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działa


UCHWAŁA NR IX/80/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2008 r.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

  1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi
   i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.golczewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/80/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007

Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów samorządowych gminy. Instrumentem służącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy jest „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przyjęcie programu współpracy pozwoli na wykonywanie niektórych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oczekiwanymi efektami takiego działania powinno być m.in. zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych, obniżenie kosztów realizacji niektórych zadań, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr IX/ 80 /07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

PROGRAM

WSPÓŁPRACY GMINY GOLCZEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2008 R.

I. Wprowadzenie

Organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności gminy Golczewo wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspakajając tym samym część istotnych potrzeb jego mieszkańców. Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów samorządowych gminy. Silne i niezależne organizacje są ważnym partnerem dla samorządu zarówno w zakresie wymiany doświadczeń, jak również współpracy.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie instrumentem służącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalany przez radę gminy.

II. Cele programu

Celem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r.”, zwanego Dalej „Programem” jest efektywne wykorzystanie istniejącej społecznej aktywności oraz pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznej w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Golczewo.

Realizowany on będzie poprzez:

 • określenie kierunków realizacji zadań publicznych,

 • zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,

 • obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,

 • odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań,

 • aktywizację społeczności lokalnej,

 • zabezpieczenie w budżecie miasta środków na wykonanie zadań zleconych podmiotom programu.

III. Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a w szczególności:

 • pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu,

 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei demokratycznych, wolności
  i praw człowieka, solidaryzmu społecznego przez wspieranie aktywności różnorodnych grup społecznych oraz wolontariatu,

 • działania w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży
  oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,

 • wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych w celu wzrostu jakości ich działań skierowanych do mieszkańców gminy Golczewo,

 • propagowanie idei integracji europejskiej, w tym poznawanie celów i zasad działania Unii Europejskiej,

 • umożliwianie mieszkańcom gminy Golczewo podnoszenia wiedzy i umiejętności,
  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

 • stwarzanie oferty edukacyjnej poszerzającej i uzupełniającej działalność publicznych jednostek placówek oświatowych, skierowanej do dzieci i młodzieży,

 • zwiększanie ilości obiektów i form służących spędzaniu czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych,

 • zwiększanie dostępu mieszkańców gminy Golczewo do dóbr kultury,

 • działania proekologiczne, propagujące postawy służące ochronie przyrody i dziedzictwa przyrodniczego,

 • zwiększanie dostępu mieszkańców gminy Golczewo do różnych form kultury fizycznej,

 • wspomaganie współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • rozwój współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich,

 • wspieranie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią,

 • promocja i ochrona zdrowia (szczególnie pielęgnacja) w środowisku domowym osób starszych lub chorych oraz integracja tych osób ze środowiskiem,

 • nowatorskie i innowacyjne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych,

 • działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 • działalność charytatywna,

 • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

IV. Priorytety współpracy

Priorytety współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.:

 1. promocja zatrudnienia i działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających
  bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 2. przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,

 3. ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 4. działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych dotkniętych bezrobociem,

 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 6. profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz innych uzależnień,

 7. propagowanie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,

 8. ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrona zwierząt, w tym prowadzenie schroniska dla zwierząt,

 9. działalność charytatywna,

 10. działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedstawiony powyżej katalog priorytetowych zadań realizowanych w 2008 r.
nie wyklucza możliwości powierzenia podmiotom Programu innych zadań publicznych pozostających w zakresie zadań

V. Podmioty Programu

Podmiotami Programu, zwanymi dalej „podmiotami Programu” są:

 1. organizacje pozarządowe,

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność
  na terenie gminy Golczewo lub na rzecz jego mieszkańców

- prowadzące działalność, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W realizacji Programu ponadto uczestniczą:

 • Rada Miejska w Golczewie - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,

 • Burmistrz Golczewa - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy wytyczonej przez Radę Miejską,

 • Komisja Konkursowa - w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert
  na realizację zadań zleconych podmiotom Programu,

 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz jednostek organizacyjnych Gminy
  w ramach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami.

VI. Zasady współpracy

Przy realizacji Programu stosuje się następujące zasady:

 1. zasadę pomocniczości - powierzenie podmiotom programu tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez jednostki organizacyjne Gminy,

 2. zasadę suwerenności stron - zachowanie autonomii i nieingerowanie w wewnętrzne sprawy podmiotów Programu,

 3. zasadę partnerstwa - współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,

 4. zasadę efektywności - dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy danych środkach i możliwościach,

 5. zasadę uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy,

 6. zasadę jawności - stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.

VII. Mierniki efektywności

Do mierników efektywności Programu będzie w szczególności:

 1. liczba podmiotów Programu i zadań przez nie podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej,

 2. liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej,

 3. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy,

 4. liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację zadań publicznych,

 6. wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realizacje zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

 7. wysokość środków finansowych pozyskanych z tzw. źródeł zewnętrznych,
  ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej.

1

Sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie (w ujęciu rzeczowo-finansowym) podmioty Programu przekazują Burmistrzowi Golczewa. Okresem sprawozdawczym jest rok 2008.

Z przekazanych sprawozdań Burmistrz sporządza raport, który przedkłada w formie informacji Radzie Miejskiej w Golczewie oraz podaje do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie go na stronie www.golczewo.pl.

VIII. Formy współpracy

Współdziałanie Gminy Golczewo z podmiotami programu obejmuje współpracę
o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Do podstawowych form współpracy zalicza się:

 • zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych,

 • finansowy współudział Gminy w realizowanych przez podmioty Programu zadaniach,

 • wzajemną wymianę informacji o kierunkach działalności i dążenie do wypracowania wspólnych płaszczyzn aktywności,

 • współpracę w pozyskiwaniu środków z innych źródeł,

 • współdziałanie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

 • wyznaczanie doraźnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym do realizacji wspólnych przedsięwzięć,

 • możliwość bezpłatnego korzystania z obiektów będących własnością Gminy Golczewo,

 • sprawowanie patronatu Burmistrza Golczewa nad konkursami, pomoc w ich organizacji i fundowanie nagród.

Podmioty Programu zobowiązane są do zamieszczania we wszystkich materiałach informacyjnych zapisu o współudziale Gminy Golczewo w realizacji zadania.

IX. Zakończenie

   1. Podmioty Programu mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu do pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar działalności.

   1. Burmistrz Golczewa może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych działalność innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

    1. diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,

    2. tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,

    3. opiniowanie aktów prawa miejscowego mających bezpośrednie znaczenie dla realizacji niniejszej uchwały,

    4. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

    5. opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.

   1. Burmistrz Golczewa monitoruje formy współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 94, poz. 651.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2007 16:21