Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/86/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r.


UCHWAŁA NR IX/86/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 21 listopada 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) Rada Miejska w Golczewie uchwala,
co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, w § 2310 o kwotę 140.000 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 120.051 zł, w tym:

1) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w § 2440 30.051 zł;

2) rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, w § 6610 90.000 zł.

3. Dochody budżetu Gminy zostały zmniejszone o kwotę 19.949 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań własnych
o kwotę 282.800 zł, z tego:

    1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 Pozostała działalność 20.000 zł;

    2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, w § 6050 20.000 zł;

    3. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 Schroniska
     dla zwierząt, 160.000 zł;

    4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność, w § 6050 82.800 zł.

   1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań własnych o kwotę 262.851 zł, z tego:

    1. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6050 41.800 zł;

    2. w dziale 630 Turystyka, rozdz. 63095 Pozostała działalność 8.000 zł;

    3. w dziale 750 Administracja publiczna, 58.000 zł, w tym:

     1. rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 6060 43.000 zł,

     2. rozdz. 75095 Pozostała działalność 15.000 zł;

    4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.051 zł,

w tym:

a) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30.051 zł,

b) rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt, w § 6050 110.000 zł;

    1. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność 15.000 zł.

   1. Wydatki budżetu Gminy zostały zmniejszone o kwotę 19.949 zł.

§ 3. Załącznik nr 3a do uchwały nr III/15/06 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia
29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 15, poz. 235) otrzymuje brzmienie jak załącznik
do uchwały.

§ 4. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 12.826.950,95 zł.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 12.827.950,95 zł.

§.6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/86/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 21 listopada 2007 r.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2007 r. w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt dotyczą:

1) mniejszych niż planowano środków otrzymanych i wydatkowanych na bieżące utrzymanie schroniska w Sosnowicach,

2) zwiększenia dochodów i wydatków inwestycyjnych na budowę zadaszenia w ww.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi związane jest z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Golczewo.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wynika z konieczności przeprojektowania dokumentacji związanej z budową drogi Baczysław-Dargoszewo, zakończeniem budowy chodnika w Niemicy oraz zakupem trzech wiat przystankowych.

4. Zwiększenie wydatków budżetu Gminy w dziale 750 Administracja publiczna dotyczy:

1) zakupu samochodu osobowego służbowego - rozdział 75023 Urzędy gmin,

2) opracowania wieloletniej strategii rozwoju gminy Golczewo - rozdział 75095.

5. Zwiększenie wydatków w dziale 630 Turystyka , rozdziale 63095 Pozostała działalność oraz w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 Pozostała działalność związane jest z bieżącym utrzymaniem plaży oraz dofinansowaniem imprez sportowych.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 06-12-2007 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Niemczycki 31-01-2008 12:17