Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/90/07 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


UCHWAŁA NR X/90/07

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )), art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675)
oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 1. Ustala się zasady przyznawania nagród w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

   1. Nagrody stanowią wyraz uznania Gminy Golczewo dla środowiska sportowego
    za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu kultury fizycznej i sportu.

   1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody będzie określana corocznie w uchwale budżetowej.

 1. Nagrodę, o której mowa w § 6, może otrzymać zawodnik:

    1. posiadający wysokie lub o niewymiernym charakterze osiągnięcia sportowe;

    2. posiadający status zawodnika w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej lub ustawy
     o sporcie kwalifikowanym;

    3. uprawiający dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;

    4. będący mieszkańcem Gminy Golczewo lub reprezentujący barwy Gminy Golczewo;

    5. godnie reprezentujący Gminę Golczewo.

   1. Za zawodnika w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się również zawodnika nieposiadającego licencji zawodnika.

   1. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych
    i punktowanych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów lub niższej, w szczególności:

    1. w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy;

    2. w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, mistrzostwach światach lub Europy niepełnosprawnych w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich;

    3. akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy;

    4. w mistrzostwach Polski.

   1. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle rzadkie dokonania sportowe, w tym: samotny rejs dookoła świata, zdobycie trudnego szczytu górskiego.

  1. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy
   lub organizację zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych.

  1. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia indywidualne oraz zespołowe -
   dla wyróżniających się zawodników w zespole.

 1. Nagrody przyznaje Burmistrz Golczewa na wniosek:

    1. komisji Rady Miejskiej w Golczewie;

    2. Gminnej Rady Sportu w Golczewie;

    3. organizacji lub instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
     na terenie gminy Golczewo;

    4. związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych,
     o których mowa w § 3;

    5. klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik.

   1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:

    1. dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwa szkoły, uczelni lub zakładu pracy);

    2. dane dotyczące klubu sportowego, którego kandydat jest zawodnikiem (nazwa i adres siedziby);

    3. uzasadnienie wniosku wraz z informacjami o osiągnięciach, za które ma być przyznana nagroda; w przypadku trenerów należy wymienić efekty ich pracy wraz z przedłożeniem dokumentacji potwierdzającej.

   1. Wniosek o nagrody lub wyróżnienia składa się do końca lutego roku następnego
    po roku, w którym został osiągnięty wynik.

 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej. Podstawę wysokości nagrody stanowi kwota 1.500,00 zł, zwana dalej „podstawą”.

   1. Nagroda dla zawodnika startującego w kategorii seniorów wynosi odpowiednio
    (w zaokrągleniu do pełnych setek w górę):

    1. za zajęcie w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych:

     1. 1 miejsca - 4,0-krotności podstawy,

     2. 2 miejsca - 3,7-krotności podstawy,

     3. 3 miejsca - 3,5-krotności podstawy,

     4. 4 miejsca - 3,1-krotności podstawy,

     5. 5-8 miejsca - 2,0-krotności podstawy,

     6. za udział - 1,0-krotności podstawy;

    2. za zajęcie w mistrzostwach świata lub mistrzostwach świata niepełnosprawnych
     w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich:

     1. 1 miejsca - 3,7-krotności podstawy,

     2. 2 miejsca - 3,5-krotności podstawy,

     3. 3 miejsca - 3,2-krotności podstawy,

     4. 4 miejsca - 2,8-krotności podstawy,

     5. 5-8 miejsca - 1,7-krotności podstawy;

    3. za zajęcie w mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy niepełnosprawnych
     w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich:

     1. 1 miejsca - 3,0-krotności podstawy,

     2. 2 miejsca - 2,7-krotności podstawy,

     3. 3 miejsca - 2,5-krotności podstawy,

     4. 4 miejsca - 2,1-krotności podstawy,

     5. 5-8 miejsca - 1,0-krotności podstawy;

    4. za zajęcie w akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Europy

     1. 1 miejsca - 2,5-krotności podstawy,

     2. 2 miejsca - 2,2-krotności podstawy,

     3. 3 miejsca - 1,6-krotności podstawy,

     4. 4 miejsca - 1,4-krotności podstawy,

     5. 5-8 miejsca - 1,2-krotności podstawy;

    5. za zajęcie w mistrzostwach Polski:

     1. 1 miejsca - 2,0-krotności podstawy,

     2. 2 miejsca - 1,7-krotności podstawy,

     3. 3 miejsca - 1,5-krotności podstawy,

   1. Nagroda dla zawodnika startującego w kategorii niższej niż seniorów wynosi odpowiednio 80 % nagrody (w zaokrągleniu do pełnych setek w górę) obliczonej
    z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 i 2.

  1. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu tego samego roku kalendarzowego, przyznaje się nagrodę
   w wysokości 125 % kwoty nagrody najwyższej spośród przysługujących
   (w zaokrągleniu do pełnych setek w górę).

  1. Nagrody wręcza Burmistrz Golczewa lub upoważniona przez niego osoba w czasie: sesji Rady Miejskiej w Golczewie albo innych ważnych uroczystości (imprez) gminnych
   lub sportowych.

  1. Do trenerów przepisy uchwały dotyczące zawodników startujących w kategorii seniorów stosuje się odpowiednio.

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/90/07

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 27 grudnia 2007 r.

Sprawy kultury fizycznej należą do zadań własnych gmin. W tym celu gmina nie tylko, stwarza bazę dla uprawiania sportu, lecz również propaguje działania wszelkich instytucji (np. fundacji, stowarzyszeń) na rzecz propagowania postaw prozdrowotnych mieszkańców wspólnoty samorządowej. Sport, a zwłaszcza sport kwalifikowany, jest szczególną formą promocji danej jednostki samorządu terytorialnego. Organizowanie na jej terenie imprez (masowych, związanych z wyczynem) stanowi dodatkowe źródło promocji. Dzieje się tak również w przypadku udziału sportowców tej jednostki poza granicami jej właściwości miejscowej. Najczęściej mamy w tym przypadku do czynienia z zawodnikami uprawiającymi dyscypliny sportowe w klubach sportowych.

Osiągane wyniki sportowe mają wymiar terytorialny (teren gminy, powiatu, województwa, kraju, arena międzynarodowa) oraz motywacyjny (np. pokonanie własnych słabości, potrzeba zmierzenia własnych sił z innymi zawodnikami, hobby).

Poprzez ustawiczne doskonalenie się i udział w imprezach sportowych zawodnicy dostarczają wrażeń kibicom. Osiągane sukcesy, zwłaszcza na szczeblu międzynarodowym i krajowym, stwarzają okazję do zainteresowania się władz sportowych (i nie tylko) regionem, z którego ci zawodnicy się wywodzą. Między innymi z powyższych względów zapadają decyzje
o organizowaniu zawodów sportowych na danym terenie. W zależności od ich rangi, np. gmina, może otrzymać dotację na poprawę istniejącej infrastruktury albo być nowym miejscem działań inwestycyjnych.

Zawodnicy i ich trenerzy, którzy osiągnęli znaczący wynik sportowy, są również chlubą dla mieszkańców tych wspólnot samorządowych, gdzie na co dzień trenują i reprezentują ich barwy. Podjęcie uchwały w tym zakresie, jak jest to napisane w § 1, stanowi wyraz symbolicznego uznania dla środowiska sportowego (zawodników i trenerów).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 04-01-2008 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Niemczycki 01-02-2008 13:41