Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr XVIII/171/08 z 29 grudnia 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2009 r. 2009-01-08 14:26
dokument Nr XVIII/170/08 z 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2009-01-08 14:25
dokument Nr XIX/169/08 z 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Golczewo 2009-01-13 12:08
dokument Nr XIX/168/08 z 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennnego - część działki nr 16/6 obręb Samlino, gm. Golczewo 2009-01-13 12:03
dokument Nr XVIII/167/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie zgody na użyczenie nieruchomości 2009-01-08 10:19
dokument Nr XVIII/166/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2009-01-08 10:19
dokument Nr XVIII/165/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2009 r. 2009-01-08 10:17
dokument Nr XVIII/164/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Szkół Publicznych w Golczewie 2009-01-08 10:14
dokument Nr XVIII/163/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2009-01-08 10:07
dokument Nr XVIII/162/08 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo 2009-01-05 16:05
dokument Nr XVII/161/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci 2009-01-05 13:31
dokument Nr XVII/160/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2008-11-18 12:04
dokument Nr XVII/159/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielania zwolnień 2008-11-18 11:45
dokument Nr XVII/158/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo 2008-11-18 11:43
dokument Nr XVII/157/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikajacych ze stosunku pracy 2008-11-18 12:05
dokument Nr XVII/156/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennnego Gminy Golczewo" 2009-01-05 13:34
dokument Nr XVII/155/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2008-11-18 12:06
dokument Nr XVII/154/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2009-01-05 12:45
dokument Nr XVII/153/08 z 6 listopada 2008 r. w sprawie diet przysługujących Zarządu Osiedla Golczewo i sołtysom wsi 2008-11-18 12:06
dokument Nr XVI/152/08 z 30 września 2008 r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2008-11-18 12:06
dokument Nr XVI/151/08 z 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzialania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2009-01-05 13:35
dokument Nr XVI/150/08 z 30 września 2008 r. - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Golczewo oraz jej jednostek organizacyjnych, do ktorych nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organow do tego uprawnionych 2008-11-18 12:07
dokument Nr XVI/149/08 z 30 września 2008 r. - w sprawie wykorzystania informcji zawartej w nocie sygnalizacyjnej 2008-11-18 12:07
dokument Nr XVI/148/08 z 30 września 2008 r. - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach 2009-01-05 13:32
dokument Nr XVI/147/08 z 30 września 2008 r. - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2009-01-05 15:55
dokument Nr XVI/146/08 z 30 września 2008 r. - w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości 2009-01-05 13:33
dokument Nr XVI/145/08 z 30 września 2008 r. - w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego 2009-01-05 13:33
dokument Nr XVI/144/08 z 30 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony z odstapieniem od obowiązku przetargowego zawarcia umowy 2008-11-18 11:43
dokument Nr XVI/143/08 z 30 września 2008 r. w sprawie Planu Odnowy Miejscowosci Wysoka Kamieńska na lata 2007-2013 2008-10-06 17:14
dokument Nr XV/142/08 z 31 lipca 2008 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach Baczysław, Dargoszewo, Kozielice, Kretlewo i Samlino 2009-01-05 13:37
dokument Nr XV/141/08 z 31 lipca 2008 r. - w sprawie upoważnienia Burmistrza Golczewa do zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w miejscowości Baczysław oraz ustalenia maksymalnej kwoty zobowiązania Gminy Golczewo w kosztach tego przedsięwzięcia 2008-08-28 08:48
dokument Nr XV/140/08 z 31 lipca 2008 r. - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo 2008-08-28 08:48
dokument Nr XV/139/08 z 31 lipca 2008 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w drodze przetargu 2008-08-28 08:48
dokument Nr XV/138/08 z 31 lipca 2008 r. - w sprawie przystąpienia Gminy Golczewo do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" z siedzibą w Wolinie 2008-08-28 08:42
dokument Nr XV/137/08 z 31 lipca 2008 r. - w sprawie zmiany w statucie Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2008-08-28 08:40
dokument Nr XV/136/08 z 31 lipca 2008 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji 2008-08-28 08:41
dokument Nr XIV/135/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie zmian budżetu i zmian w budzecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2008-07-14 13:50
dokument Nr XIV/134/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowgo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie, gminnych instytucji kultury oraz gminnych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw za pierwsze półrocze 2008 r. i w latach następnych 2008-07-14 13:44
dokument Nr XIV/133/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2008-07-14 13:38
dokument Nr XIV/132/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie przystąpienia Gminy Golczewo do realizacji projektu systenowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009-01-05 13:42
dokument Nr XIV/131/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Golczewo, obręb nr 7 miasto Golczewo, działka 568 2008-07-14 13:40
dokument Nr XIV/130/08 r. z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin 2009-01-05 13:25
dokument Nr XIV/129/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/119/08 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2008-07-14 13:12
dokument Nr XIV/128/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Golczewo" 2008-07-14 13:08
dokument Nr XIV/127/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Golczewo" 2008-07-14 12:10
dokument Nr XIV/126/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie 2008-07-14 12:07
dokument Nr XIV/125/08 z 19 czerwca 2008 r. - w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie 2009-01-05 12:54
dokument Nr XIII/124/08 z 29 kwietnia 2008 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2008-06-04 15:23
dokument Nr XIII/123/08 z 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Golczewo" 2008-06-04 15:20
dokument Nr XIII/122/08 z 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2008-06-04 15:16
dokument Nr XIII/121/08 z 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2008 r. i lata następne 2008-06-04 15:06
dokument Nr XIII/120/08 z 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2007 r. 2008-06-04 15:03
dokument Nr XIII/119/08 z 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezposrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2008-07-14 16:31
dokument Nr XIII/118/08 z 29 kwietnia 2008 r. - w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 2008-06-04 14:31
dokument Nr XII/117/08 z dnia 28 marca 2008 r. - w sprawie zgody na przystąpienie przez Gminę Golczewo do Spółki Komunalnej Skawa Jordanów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 2008-05-05 13:28
dokument Nr XII/116/08 z 28 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Golczewo do Polskiego Projektu 400 Miast 2009-01-05 13:34
dokument Nr XII/115/08 z 28 marca 2008 r. - zmianiająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2009-01-14 17:56
dokument Nr XII/114/08 z 28 marca 2008 r. - zmieniajaca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych 2009-01-05 13:29
dokument Nr XII/113/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2008 r. 2009-01-05 13:29
dokument Nr XII/112/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2007 r. 2009-01-05 13:28
dokument Nr XII/111/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie 2009-01-05 13:28
dokument Nr XII/110/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2009-01-05 13:27
dokument Nr XII/109/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie rozwiązania zespołów szkolnych funkcjonujących na terenie gminy Golczewo 2009-01-05 13:25
dokument Nr XI/108/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2008 r. 2009-01-05 13:31
dokument Nr XI/107/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie upoważnienia Burmistrza Golczewa do lokowania wolnych środkow budżetowych w innych bankach 2009-01-05 13:16
dokument Nr XI/106/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Golczewa 2009-01-05 13:16
dokument Nr XI/105/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2009-01-05 13:08
dokument Nr XI/104/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zybcia nieruchomości w drodze zamiany 2009-01-05 13:08
dokument Nr XI/103/08 z 28 lutego 2008 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz najem nieruchomości komunalnych. 2009-01-05 13:05
dokument Nr XI/102/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Golczewo na lata 2007-2020. 2009-01-05 12:54
dokument Nr XI/101/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie dopłat do cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2009-01-05 12:48
dokument Nr XI/100/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2009-01-05 12:48
dokument Nr XI/99/08/ z 28 lutego 2008 r. - w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gmniy Golczewo oraz o dalszym postępowaniu z nimi. 2009-01-14 13:47
dokument Nr XI/98/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2008 r. 2009-01-05 12:47
dokument Nr XI/97/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2008 r. 2009-01-05 12:46
dokument Nr XI/96/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. 2009-01-05 12:46
dokument Nr XI/95/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie za 2008 r. 2009-01-05 12:46