Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/95/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie za 2008 r.


UCHWAŁA Nr XI/95/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 18 lutego 2008 r.

 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2008 r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. )) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Gminy Golczewo stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/105/96 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia
15 lutego 1996 r. w sprawie statutu Gminy Golczewo (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 5
poz. 46, z 1997 r. Nr 15 poz. 143, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 4, poz. 38 i Nr 35, poz. 803 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 601) Rada Miejska w Golczewie
uchwala, co następuje:

 

  1. Ustala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Golczewie.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/95/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

Zgodnie ze Statutem Gminy Golczewo na wniosek Przewodniczącego Rady Rada Miejska w Golczewie rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwały wszelkie sprawy należące
do jej kompetencji określone w ustawach oraz w wydanych do nich przepisów wykonawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XI/95/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

 

PLAN PRACY

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

na 2008 r.

 

 

Lp.

Data

Temat

 

1.

 

28.02.2008 r.

 

 1. Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej z wykonania planów pracy za 2007 r.

 2. Uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  na 2008 r.

 3. Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
  w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

2.

 

28.03.2008 r.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2007 r.

 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Golczewie za 2007 r.

 3. Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

3.

 

29.04.2008 r.

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2007 r.

 2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Golczewa.

 

4.

 

25.06.2008 r.

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo.

 

5.

 

18.09.2008 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

 

 

6.

 

6.11.2008 r.

 

Uchwała w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych.

 

 

7.

 

18.12.2008 r.

 

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.

 

 

8.

 

30.12.2008 r.

 

Podsumowanie 2008 r.

 

 

 

 

 

)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 12:46