Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XI/98/08 z 28 lutego 2008 r. - w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2008 r.


 

UCHWAŁA Nr XI/98/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

  1. Ustala się plan pracy Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
   w Golczewie na 2008 r., stanowiący załącznik do uchwały.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Golczewie.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/98/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

Zgodnie z uchwałą Nr I/3/02 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie ustalenia zakresu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Golczewie do zakresu działania Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych należą sprawy: oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, promocji gminy i wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych podlega Radzie Miejskiej, przedkłada plan jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr XI/98/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 lutego 2008 r.

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

RADY MIEJSKIEJ

W G O L C Z E W I E

na 2008 r.

 

 

Lp

Termin

Temat

 

1.

 

MARZEC

 

Wyrównanie szans - objęcie wychowaniem przedszkolnym pięciolatków.

 

2.

 

KWIECIEŃ

 

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na terenie Gminy Golczewo.

 2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i samotnych.

 

 

3.

 

 

MAJ

Promocja Gminy Golczewo, wykorzystanie terenów rekreacyjnych Golczewa i okolic, ocena miejsc przeznaczonych do zabaw i spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

 

 

4.

 

CZERWIEC

 

 1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach.

 2. Zajęcia pozalekcyjne.

 

 

5.

 

WRZESIEŃ

 

 1. Przygotowanie wniosków do budżetu.

 2. Stan przygotowania Gminy do okresu zimowego.

 

 

6.

 

GRUDZIEŃ

 

Podsumowanie pracy Komisji za 2008 r. oraz wypracowanie
planu pracy na 2009 r.

 

 

 

 

 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 10-03-2008 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 12:47