Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XII/109/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie rozwiązania zespołów szkolnych funkcjonujących na terenie gminy Golczewo


 

UCHWAŁA NR XII/109/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 marca 2008 r.

 

w sprawie rozwiązania zespołów szkół funkcjonujących na terenie gminy Golczewo

 

 

Na podstawie art. 5c ust. 1 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

 1. Rozwiązuje się:

    1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golczewie;

    2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Golczewie.

 

   1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu zespołów szkół, o których mowa w ust. 1, staje się mieniem w użytkowaniu nowo tworzonego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

 

   1. Pracownicy Zespołów Szkół, o których mowa w ust. 1, stają się pracownikami nowo tworzonego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Przepisy art. 231 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

 

  1. Dyrektorzy zespołów szkół, o których mowa w § 1 ust. 1:

    1. opracują szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2008/2009 dla każdego typu szkoły i przedszkola wchodzących w skład kierowanego zespołu szkół - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
     oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

    2. do dnia 30 kwietnia 2008 r. poinformują pisemnie pracowników zatrudnionych
     w kierowanych przez siebie zespołach szkół o skutkach wynikających z przejścia dotychczasowego zakładu pracy na nowego pracodawcę.

 

  1. Obowiązek, o którym mowa w § 2 pkt 2, w stosunku do dyrektorów zespołów szkół wymienionych w § 1 ust. 1, wykonuje Burmistrz Golczewa.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golczewa, Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golczewie oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
   w Golczewie.

 

 

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2008 r., z wyjątkiem § 2 i § 3,
   które wchodzą w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/109/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 marca 2008 r.

 

W związku z planowaną reorganizacją jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golczewo, zachodzi konieczność rozwiązania zespołów szkół:

    1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golczewie, w skład którego wchodzą:

     1. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Golczewie,

     2. Przedszkole Publiczne w Golczewie;

    2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Golczewie, w skład którego wchodzą:

     1. Gimnazjum w Golczewie,

     2. Liceum Ogólnokształcące w Golczewie.

 

Wyżej wymienione przedszkole oraz szkoły tworzące poszczególne zespoły szkół
nie ulegają likwidacji. Z dniem 1 września 2008 r. wejdą one w skład nowo tworzonego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, który stanie się równocześnie nowym pracodawcą
dla pracowników dotychczasowych zespołów szkół.

 

Postanowieniem nr KO-IX-JM-4010/3/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2008 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golczewie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Golczewie.

 

 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146,
poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 04-04-2008 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 13:25