Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XII/110/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących na terenie gminy Golczewo


UCHWAŁA NR XII/110/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 marca 2008 r.

 

w sprawie połączenia w zespół niektórych szkół i przedszkola funkcjonujących
na t
erenie gminy Golczewo

 

 

Na podstawie art. 5c ust. 1, art. 58 ust. 6 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)), art. 21 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) Rada Miejska
w Golczewie uchwala, co następuje:

 

 1. Łączy się w zespół następujące szkoły i placówki funkcjonujące na terenie gminy Golczewo:

    1. Przedszkole Publiczne w Golczewie;

    2. Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Golczewie;

    3. Gimnazjum w Golczewie;

    4. Liceum Ogólnokształcące w Golczewie.

 

   1. Akt założycielski zespołu, o którym mowa w ust. 1, o nazwie „Zespół Szkół Publicznych” z siedzibą w Golczewie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

   1. Zespołowi Szkół Publicznych w Golczewie nadaje się pierwszy statut, jak w załączniku
    nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  1. Mienie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie stanowi mienie znajdujące się
   w użytkowaniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2008 r.,
   za wyjątkiem postanowień działu IV statutu wymienionego w § 1 ust. 3, które wchodzą
   w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/110/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 marca 2008 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie podniesienia poziomu nauczania w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo jedną z form stosowanych w tym kierunku jest połączenie funkcjonujących w Golczewie szkół i przedszkola w jeden organizm - Zespół Szkół Publicznych. Dojście do satysfakcjonującego poziomu nie stanie się od zaraz. Potrzeba trochę czasu. Z bieżącej obserwacji wynika, iż niektóre wskaźniki wyników uczniów
z osiągnięć edukacyjnych w porównaniu do poprzednich lat wzrastają. Nie są one zadowalające. W zestawieniu z wynikami niektórych innych szkół, choćby z sąsiednich gmin, wyniki uczniów z naszych szkół na tym tle wypadają blado. Szkoła Podstawowa w Golczewie oraz Gimnazjum w Golczewie są obecnie w trakcie realizacji programów naprawczych, których obowiązek sporządzenia określił Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Gminę Golczewo stać, na to by była wiodącą w naszym rejonie. Baza dydaktyczna
nie należy przecież do najgorszych. Planuje się budowę kompleksu boisk sportowych prz wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.

Proponowane rozwiązanie organizacyjne nie jest nowe. W przeszłości również funkcjonował zespół szkół, lecz pod nazwą „Zbiorcza Szkoła Gminna w Golczewie”. Skupiał szkoły podstawowe i przedszkole.

Wyzwanie jest wielkie, jednakże warte jego podjęcia. Nową placówka oświatową będzie kierował nowy dyrektor, który przy współudziale 3 wicedyrektorów będzie w stanie skutecznie podejmować działania w celu zwiększenia nasilenia nadzoru pedagogicznego
w ramach ustawowych kompetencji. On także będzie odpowiadał za sprawy administracyjno-finansowe. Nie będzie tak, jak to było w ostatnich kadencjach Rady Miejskiej, że wydatkowanie środków ujętych w planach szkół odbywało się na zasadzie centralnej dyrektywy. To dyrektor, przy współpracy z innymi organami Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, będzie decydował o dystrybucji posiadanych środków w ramach przepisów prawa. On także będzie inicjatorem występowania o środki unijne, planowania inwestycji.

Proponowana organizacja powoduje utworzenie w strukturze Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie działu administracyjnego. W wymiarze kadrowym i majątkowym stanowić go będzie zasób Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie.
Z dniem 31 grudnia 2008 r. ta jednostka organizacyjna zostanie zlikwidowana.

Nowa placówka szkolna w gminie z pewnością będzie przedmiotem obserwacji
i wysnuwania wniosków z zaistniałych sytuacji oraz skutków podjętych decyzji. Nowa jakość funkcjonowania tej szkoły to nie tylko powinność dyrektora, wicedyrektorów, ale również rodziców uczniów. Należy wierzyć, że za sprawą proponowanych „nowych”, „świeżych” pociągnięć organizacyjnych będzie większy wpływ rodziców na jakość nauki ich dzieci.

Negatywną opinię dotyczącą aktu założycielskiego Zespołu Szkół w Golczewie wyraziły zarówno Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Golczewie - uchwała nr 19 z 27 lutego 2008 r., jak i Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golczewie - uchwała nr 2/2007/2008 z 27 lutego 2008 r.

 

Postanowieniem nr KO-IX-JM-4010/2/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie zamiar połączenia w Zespół Szkół Publicznych
w Golczewie z dniem 1 września 2008 r. szkół i przedszkola objętych ww. uchwałą.

 

 

 

 

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 249, poz. 1832.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 04-04-2008 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 13:27