Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr XII/111/08 z 28 marca 2008 r. - w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie


 

UCHWAŁA NR XII/111/08

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 28 marca 2008 r.

 

w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Golczewie

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.)) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

 

 1. Likwiduje się jednostkę budżetową Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  w Golczewie, zwany dalej „Zespołem”.

 

   1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu Zespołu staje się mieniem w użytkowaniu nowo tworzonego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.

 

 1. Pracownicy Zespołu stają się pracownikami nowo tworzonego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Przepisy art. 231 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

 

   1. Dotychczasowy pracodawca poinformuje pisemnie pracowników o skutkach wynikających z przejścia dotychczasowego zakładu pracy na nowego pracodawcę najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 

   1. Obowiązek, o którym mowa w ust 2, w stosunku do Dyrektora Zespołu wykonuje Burmistrz Golczewa.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golczewa oraz Dyrektorowi Zespołu.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2008 r. z wyjątkiem § 2 ust. 2 i 3,
   które wchodzą w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Perużyński

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/111/08

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 marca 2008 r.

 

W związku z planowaną reorganizacją jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golczewo, zachodzi konieczność rozwiązania zespołów szkół:

    1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golczewie, w skład którego wchodzą:

     1. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Golczewie,

     2. Przedszkole Publiczne w Golczewie;

    2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Golczewie, w skład którego wchodzą:

     1. Gimnazjum w Golczewie,

     2. Liceum Ogólnokształcące w Golczewie.

 

Wyżej wymienione przedszkole oraz szkoły tworzące poszczególne zespoły szkół
nie ulegają likwidacji. Z dniem 1 września 2008 r. wejdą one w skład nowo tworzonego Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, który stanie się równocześnie nowym pracodawcą
dla pracowników dotychczasowych zespołów szkół.

Nowa jednostka organizacyjna, Zespół Szkół Publicznych w Golczewie, będzie również wykonywała zadania z zakresu obsługi administracyjno-ekonomicznej. Z tego powodu zbędnym jest utrzymywanie dodatkowej jednostki organizacyjnej. Od 1 stycznia 2009 r. decyzje w sprawach związanych z bieżącą i inwestycyjną polityką Zespołu będzie podejmował Dyrektor Zespołu, w ramach przekazanych do dyspozycji środków finansowych (planu finansowego).

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie w przedmiocie połączenia
w Zespół Szkół Publicznych w Golczewie jednostek oświatowych wyraził pozytywną opinię (postanowieniem nr KO-IX-JM-4010/2/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 249, poz. 1832.

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Niemczycki 04-04-2008 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Danuta Krupa 05-01-2009 13:28