herb BIP - Gmina Golczewo

golczewo.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXIII/228/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:38:20
UCHWAŁA NR XXXIII/227/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach pro Administrator Serwisu 2007-08-06 14:37:33
UCHWAŁA NR XXXIII/226/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prow Administrator Serwisu 2007-08-06 14:36:52
UCHWAŁA NR XXXIII/225/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:36:07
UCHWAŁA NR XXXIII/224/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie za 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:35:37
UCHWAŁA NR XXXIII/223/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Administrator Serwisu 2007-08-06 14:34:29
UCHWAŁA NR XXXII/222/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:33:45
UCHWAŁA NR XXXII/221/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:33:10
UCHWAŁA NR XXXII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:32:30
UCHWAŁA NR XXXII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:31:59
UCHWAŁA NR XXXII/218/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalny Administrator Serwisu 2007-08-06 14:31:29
UCHWAŁA NR XXXII/217/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:30:50
UCHWAŁA NR XXXII/216/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych Administrator Serwisu 2007-08-06 14:30:13
UCHWAŁA NR XXXII/215/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zasad polityki czynszowej Administrator Serwisu 2007-08-06 14:29:31
UCHWAŁA NR XXXII/214/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lub zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:29:05
UCHWAŁA NR XXXII/213/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własno Administrator Serwisu 2007-08-06 14:28:36
UCHWAŁA NR XXXII/212/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości Administrator Serwisu 2007-08-06 14:27:27
UCHWAŁA NR XXXII/211/06 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości Administrator Serwisu 2007-08-06 14:26:47
UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Administrator Serwisu 2007-08-06 14:24:53
UCHWAŁA Nr XXXI/209/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa Administrator Serwisu 2007-08-06 14:24:21
UCHWAŁA Nr XXXI/208/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 14:23:38
UCHWAŁA NR XXXI/207/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo Administrator Serwisu 2007-08-06 14:23:04
UCHWAŁA Nr XXXI/206/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie Administrator Serwisu 2007-08-06 14:22:26
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-06 14:07:11
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-06 14:06:19
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Administrator Serwisu 2007-08-06 14:00:21
UCHWAŁA Nr XXXI/204/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie Administrator Serwisu 2007-08-06 13:59:39
UCHWAŁA Nr XXXI/203/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środow Administrator Serwisu 2007-08-06 13:58:38
UCHWAŁA NR XXX/202/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 13:56:22
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielenia zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 13:52:57
UCHWAŁA Nr XXX/200/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień Administrator Serwisu 2007-08-06 13:52:28
UCHWAŁA Nr XXX/199/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. Administrator Serwisu 2007-08-06 13:51:53
UCHWAŁA NR XXX/198/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności urządzeń technicznych na nim położonych Administrator Serwisu 2007-08-06 13:51:24
UCHWAŁA Nr XXX/197/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Administrator Serwisu 2007-08-06 13:50:52
UCHWAŁA NR XXX/196/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Administrator Serwisu 2007-08-06 13:48:47
UCHWAŁA Nr XXX/195/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI Administrator Serwisu 2007-08-06 13:44:56
UCHWAŁA NR XXX/194/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" Administrator Serwisu 2007-08-06 13:34:14
UCHWAŁA NR XXX/194/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" Administrator Serwisu 2007-08-06 13:32:17
UCHWAŁA Nr XXX/193/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Administrator Serwisu 2007-08-06 13:30:24
UCHWAŁA Nr XXIX/192/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Administrator Serwisu 2007-08-06 13:29:58