Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 82/2024 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 23 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 11 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 3441)) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021 r., poz. 2213) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
B U R M I S T R Z
Maciej Zieliński

1) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029)

Załącznik do zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Golczewa z dnia 23 maja 2024 r. 

BURMISTRZ GOLCZEWA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Lp.

Numer działki

 

Nr księgi wieczystej*

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i  sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza netto w zł**

 

Minimalne postąpienie w  zł

 

Wysokość wadium w  zł

1

257/11

 

 

SZ1K/00000251/9

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,
o powierzchni  0,1535 ha, położona
w obrębie Kłęby z uzbrojeniem w zasięgu

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo teren działki przeznaczony jest pod strefę rozwoju turystyki - zabudowa trwała.

112 000,00

+ VAT 23%

1 120,00

12 000,00

Księga wieczysta podana powyżej nie zawiera w dziale IIII i IV żadnych wpisów i żadnych zobowiązań;

** Do wylicytowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie (sala USC) o godz. 10:00. Pierwszy przetarg odbył się 20.02.2024 r., drugi odbył się 9.04.2024 r.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wyżej wskazanej wysokości (nie niższe niż 5% ceny wywoławczej i nie wyższe niż 20% tej ceny) przelewem na konto Gminy Golczewo Nr 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 prowadzone w Banku Spółdzielczym w  Gryficach Oddział w Golczewie, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2024 r. Jako datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu.  Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która/e przystępuje/ją do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy wpisać:

„Wadium - sprzedaż działki nr 257/11 obręb Kłęby  – imię i nazwisko (lub nazwę w przypadku spółek) uczestnika/uczestników przetargu”.

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu w dniu 27 czerwca 2024 r. przedłożyć komisji przetargowej:

• w przypadku osób fizycznych – ważny dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo notarialne,

• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem kupna nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z  majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Ponadto przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód wpłaty wadium, złożyć oświadczenie o  zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz znajomości stanu faktycznego przedmiotu przetargu, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikacji danych w informacji dotyczącej wyniku przetargu oraz oświadczenie dotyczące danych do zwrotu wadium.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.  Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w  ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na podstawie złożonego oświadczenia przez wpłacającego.

5. Cena brutto - wartość nieruchomości, wynikająca z przetargu musi być wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego i nie podlega rozłożeniu na raty.

6.  Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

7.  Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kamieńskiego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie i okazanie granic nabywca zleci na własny koszt. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

8. Burmistrz Golczewa może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

9. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 17, pod nr tel. 91 32 25 139.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres co najmniej 30 dni, tj. od 23 maja 2024 r. do 24 czerwca 2024 r., umieszczenie na stronie internetowej: www.bip.golczewo.pl oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 82 2024 (PDF, 309.45Kb) 2024-05-23 14:00:25 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
23 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
23 maj 2024, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
23 maj 2024, godz. 15:14