Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

 Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Urząd Miejski w Golczewie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Realizując wymogi art. 13 wymienionego Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych jest Burmistrz Golczewa, adres: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

tel.: 91 38 60 127, fax.: 91 38 60 123, e-mail: urzad@golczewo.pl

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych:

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail.: iod@golczewo.pl

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Golczewie,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Golczewie,

c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: sądy lub organy ścigania).

5. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych , którym podlega administrator danych.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, będącą podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Golczewie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na podany wyżej adres administratora lub inspektora ochrony danych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Schulz 13-09-2018 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Schulz 13-09-2018 15:32