Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2004


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA NR XXI/133/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania oraz środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 2007-08-06 12:09:29
UCHWAŁA NR XXI/132/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i regulaminu określającego wysokość i szczegó 2007-08-06 12:09:03
UCHWAŁA Nr XXI/131/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Golczewie 2007-08-06 12:07:54
UCHWAŁA Nr XXI/130/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 rok. 2007-08-06 12:07:14
UCHWAŁA Nr XXI/129/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 grudnia 2004 r. 2007-08-06 12:06:33
UCHWAŁA Nr XX/128/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. - w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru, składowania i unieszkodliwiania odpadów stałych. 2007-08-06 12:05:42
UCHWAŁA Nr XX/127/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. - w sprawie zatwierdzenia taryf cenowych za wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych, obowiązujących w 2005 r. 2007-08-06 12:04:59
UCHWAŁA Nr XX/126/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2007-08-06 12:02:30
UCHWAŁA Nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości. 2007-08-06 12:02:03
UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 11:46:13
UCHWAŁA Nr XX/ 123 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. 2007-08-06 11:43:44
Uchwała Nr XIX/121/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2007-08-06 11:42:40
Uchwała Nr XIX/120/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-08-06 11:42:01
Uchwała Nr XIX/ 119 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo w obrębie Wysoka Kamieńska 2007-08-06 11:41:23
Uchwała Nr XIX/118/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień 2007-08-06 11:40:59
Uchwała Nr XIX/117/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych w Gminie Golczewo 2007-08-06 11:40:24
Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury 2007-08-06 11:39:45
Uchwała Nr XIX/115/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2007-08-06 11:39:07
Uchwała Nr XIX/114/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2007-08-06 11:38:28
Uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 2007-08-06 11:37:33
Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Golczewo na lata 2004- 2010. 2007-08-06 11:36:02
Uchwała Nr XVII/111/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazania nieruchomości. 2007-08-06 11:32:05
Uchwała Nr XVIII/110/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. 2007-08-06 11:31:38
Uchwała Nr XVIII/109/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze. 2007-08-06 11:31:02
Uchwała Nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 rok. 2007-08-06 11:30:27
Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał. 2007-08-06 11:29:47
Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu kanalizacji gminy Golczewo. 2007-08-06 11:27:43
Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia zespołów przyrodniczo -krajobrazowych i uznanie gruntów za użytki ekologiczne 2007-08-06 11:26:24
UCHWAŁA Nr XVII/102/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI. 2007-08-06 11:24:45
UCHWAŁA Nr XVII/101/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budzetu Gminy Golczewo 2007-08-06 11:23:41
UCHWAŁA Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2007-08-06 11:22:53
UCHWAŁA Nr XVI/99/04 Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2007-08-06 11:20:04
UCHWAŁA Nr XVI/98/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2007-08-06 11:19:34
UCHWAŁA Nr XVI/97/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2007-08-06 11:19:01
UCHWAŁA Nr XVI/96/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maj 2004 r. w sprawie godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze 2007-08-06 11:18:06
UCHWAŁA Nr XVI/95/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. zminiająca uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Golczewie 2007-08-06 11:16:58
UCHWAŁA Nr XVI/94/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Golczewie 2007-08-06 11:16:24
UCHWAŁA Nr XVI/93/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawia ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2007-08-06 11:15:42
UCHWAŁA Nr XVI/92/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w drodze przetargu 2007-08-06 11:15:12
Uchwała Nr XIV/91/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowej. 2007-08-06 11:14:28
Uchwała Nr XIV/90/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie osiedlenia w gminie Golczewo członków rodziny pochodzenia polskiego -przesiedleńców z Republiki Kazachstanu. 2007-08-06 11:14:02
Uchwała Nr XIV/89/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2004 r. 2007-08-06 11:13:32
Uchwała Nr XIV/88/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2003 r 2007-08-06 11:12:53
Uchwała Nr XIV/87/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Golczewo. 2007-08-06 11:11:37
Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2003 rok. 2007-08-06 11:10:42
Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Golczewo. 2007-08-06 11:02:47
UCHWAŁA Nr XIII/ 84 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok. 2007-08-06 11:01:54
Załącznik do Uchwały Nr XIII/83/ 04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. 2007-08-06 11:00:13
U C H W A Ł A Nr XIII/ 82 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w formie bezprzetargowej oraz zwolnienia z obowiązku zbycia jej w drodze 2007-08-06 10:59:40
U C H W A Ł A Nr XIII/ 81 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2007-08-06 10:59:10
U C H W A Ł A Nr XIII/ 80 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. 2007-08-06 10:58:35
UCHWAŁA Nr XIII/ 79 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień. 2007-08-06 10:58:09
U C H W A Ł A Nr XIII/ 78 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kłęby, 2007-08-06 10:57:43
U C H W A Ł A Nr XIII/ 77 /04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 2007-08-06 10:55:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
03 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
03 sie 2007, godz. 15:24

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Niemczycki

Data aktualizacji:
03 sie 2007, godz. 15:24