Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2005


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym 2007-08-06 14:24:53
UCHWAŁA Nr XXXI/209/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2007-08-06 14:24:21
UCHWAŁA Nr XXXI/208/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 14:23:38
UCHWAŁA NR XXXI/207/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2007-08-06 14:23:04
UCHWAŁA Nr XXXI/206/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych do ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych położonych na terenie 2007-08-06 14:22:26
UCHWAŁA Nr XXXI/205/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 2007-08-06 14:00:21
UCHWAŁA Nr XXXI/204/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 13:59:39
UCHWAŁA Nr XXXI/203/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środow 2007-08-06 13:58:38
UCHWAŁA NR XXX/202/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2006 r. 2007-08-06 13:56:22
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz udzielenia zwolnień 2007-08-06 13:52:57
UCHWAŁA Nr XXX/200/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz udzielenia zwolnień 2007-08-06 13:52:28
UCHWAŁA Nr XXX/199/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 13:51:53
UCHWAŁA NR XXX/198/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności urządzeń technicznych na nim położonych 2007-08-06 13:51:24
UCHWAŁA Nr XXX/197/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2007-08-06 13:50:52
UCHWAŁA NR XXX/196/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 2007-08-06 13:48:47
UCHWAŁA Nr XXX/195/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R-XXI 2007-08-06 13:44:56
UCHWAŁA NR XXX/194/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2007-08-06 13:32:17
UCHWAŁA Nr XXX/193/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2007-08-06 13:30:24
UCHWAŁA Nr XXIX/192/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-08-06 13:29:58
UCHWAŁA Nr XXIX/191/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy Golczewo, obejmującego działki nr 278/2 ÷ 278/49 2007-08-06 13:29:23
UCHWAŁA Nr XXIX/190/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Golczewa do zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim na realizację inwest 2007-08-06 13:15:17
UCHWAŁA Nr XXIX/189/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przekształcenia kredytu krótkoterminowego na kredyt średnioterminowy 2007-08-06 13:14:44
UCHWAŁA Nr XXIX/188/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywat 2007-08-06 13:14:11
UCHWAŁA Nr XXIX/187/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 13:13:06
UCHWAŁA Nr XXIX/186/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Budo 2007-08-06 13:12:35
UCHWAŁA NR XXVIII/185/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2007-08-06 13:11:48
UCHWAŁA NR XXVIII/184/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 r. 2007-08-06 13:11:14
UCHWAŁA NR XXVIII/183/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2007-08-06 13:10:45
UCHWAŁA NR XXVIII/182/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego 2007-08-06 13:10:08
UCHWAŁA NR XXVIII/181/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie przekazania nieruchomości 2007-08-06 13:09:43
UCHWAŁA NR XXVIII/180/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie rejestracji i ewidencji psów na terenie gminy Golczewo 2007-08-06 13:09:07
UCHWAŁA NR XXVIII/179/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gol 2007-08-06 13:08:31
UCHWAŁA NR XXVIII/178/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 2007-08-06 13:07:49
UCHWAŁA NR XXVIII/177/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodze 2007-08-06 13:07:11
UCHWAŁA NR XXVIII/176/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2007-08-06 13:06:44
UCHWAŁA Nr XXVII/175/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 13:06:07
UCHWAŁA Nr XXVII/174/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2007-08-06 13:04:58
UCHWAŁA Nr XXVII/173/05 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 12 sierpnia 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki e 2007-08-06 13:04:12
UCHWAŁA Nr XXVI/172/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Mechowo". 2007-08-06 13:03:30
UCHWAŁA Nr XXVI/171/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kretlewo". 2007-08-06 13:02:31
UCHWAŁA Nr XXVI/170/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kozielice". 2007-08-06 13:01:31
UCHWAŁA Nr XXVI/169/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kłodzino". 2007-08-06 13:00:35
UCHWAŁA Nr XXVI/168/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum 2007-08-06 12:59:03
UCHWAŁA Nr XXVI/167/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 2007-08-06 12:58:07
UCHWAŁA Nr XXVI/166/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia 2007-08-06 12:57:16
UCHWAŁA Nr XXVI/165/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przekazania nieruchomości. 2007-08-06 12:56:30
UCHWAŁA Nr XXVI/164/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia zgody na bonifikatę od ceny nieruchomości położonej w Golczewie w działce nr 264/47. 2007-08-06 12:55:50
UCHWAŁA Nr XXVI/163/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej - Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Golczewie 2007-08-06 12:54:51
UCHWAŁA Nr XXVI/162/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 12:54:23
UCHWAŁA Nr XXVI/161/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 12:53:52
U C H W A Ł A Nr XXV/160/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska w odpowiedzi na wezwania do usunięcia naruszenia. 2007-08-06 12:53:23
U C H W A Ł A Nr XXV/159/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennegoczęści obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki e 2007-08-06 12:52:07
U C H W A Ł A Nr XXV/158/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie powołania skarbnika gminy. 2007-08-06 12:50:53
U C H W A Ł A Nr XXV/157/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy. 2007-08-06 12:50:26
U C H W A Ł A Nr XXV/156/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Gminy Golczewo na 2005 r. oraz w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatk 2007-08-06 12:49:56
U C H W A Ł A Nr XXV/155/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Golczewo na 2005 rok. 2007-08-06 12:49:08
U C H W A Ł A Nr XXV/154/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo. 2007-08-06 12:45:55
U C H W A Ł A Nr XXV/153/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia i odłączenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. 2007-08-06 12:45:18
U C H W A Ł A Nr XXV/152/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. 2007-08-06 12:44:42
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 151 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golcz 2007-08-06 12:44:14
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 150 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszka-niowego, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 2007-08-06 12:43:46
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 149 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i regulaminu określającego wysokość i szcze 2007-08-06 12:26:58
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 148 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo i udzielenia abso-lutorium Burmistrzowi Golczewa za 2004 rok. 2007-08-06 12:25:43
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 147 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego PublicznegoSzpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim. 2007-08-06 12:25:07
U C H W A Ł A Nr XXIV/ 146 /05 z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Golczewo. 2007-08-06 12:23:16
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 145 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie wydania opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Golczewo. 2007-08-06 12:20:54
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 144 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zaciągnięcia kredytu średnioterminowego. 2007-08-06 12:19:14
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 143 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo. 2007-08-06 12:18:44
Uchwała Nr XXIII/142/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wysoka Kamieńska, jednostki ewidencyjnej gminy Golczewo, obejmującego działki nr 278/2÷278/49 2007-08-06 12:18:19
U C H W A Ł A Nr XXIII/ 141 /05 z dnia 31 marca 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2004 rok. 2007-08-06 12:15:58
UCHWAŁA Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok. 2007-08-06 12:15:04
UCHWAŁA Nr XXII/ 138 /05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. 2007-08-06 12:13:17
UCHWAŁA Nr XXII/137/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwesty-cyjne pn. „ Budowa kanalizacji s 2007-08-06 12:12:41
UCHWAŁA Nr XXII/136/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 2007-08-06 12:12:03
UCHWAŁA Nr XXII/135 /05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok. 2007-08-06 12:11:18
UCHWAŁA NR XXII/134/05 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golczew 2007-08-06 12:10:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Serwisu BIP

Data wytworzenia:
03 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Administrator Serwisu BIP

Data publikacji:
03 sie 2007, godz. 15:25

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Niemczycki

Data aktualizacji:
03 sie 2007, godz. 15:25