Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2011


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr XIV/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2012 r. 2012-01-05 09:22:25
Nr XIV/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kretlewo na lata 2011-2017 2012-01-05 09:21:25
Nr XIV/89/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Publicznych w Golczewie za rok 2011 2012-01-05 09:19:24
Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-01-05 09:18:28
Nr XIV/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012 2012-01-05 09:16:39
Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2012-01-05 09:15:40
Nr XIV/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2012-01-05 09:14:49
Nr XIII/84/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-06 11:48:25
Nr XII/83/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:46:23
Nr XII/82/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami powiatu kamieńskiego oraz Powiatem Kamieńskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2011-12-06 11:45:39
Nr XII/81/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2011-12-06 11:44:58
Nr XII/80/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2011-12-06 11:44:18
Nr XII/79/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2012 r. 2011-12-06 11:43:22
Nr XII/78/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-12-06 11:42:15
Nr XII/77/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-06 11:41:14
Nr XII/76/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-12-06 11:40:03
Nr XII/75/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-12-06 11:38:53
Nr XII/74/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:37:26
Nr XII/73/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:36:28
Nr XII/72/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-12-06 11:35:30
Nr XII/71/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok 2011-12-06 11:33:58
Nr XII/70/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-12-06 11:30:01
Nr XI/69/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2011-10-21 08:28:14
Nr XI/68/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2011-10-21 08:27:34
Nr XI/67/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu targowiska miejskiego w Golczewie 2011-10-21 08:26:54
Nr XI/66/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-10-21 08:25:41
Nr XI/65/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozielice na lata 2007-2013 2011-10-21 08:21:25
Nr XI/64/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Golczewie 2011-10-21 08:17:37
Nr XI/63/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-10-21 08:15:44
Nr XI/62/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminie Golczewo 2011-10-21 08:14:40
Nr XI/61/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej gminy zasób nieruchomości 2011-10-21 08:13:56
Nr XI/60/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej gminy zasób nieruchomości 2011-10-21 08:13:00
Nr XI/59/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo? 2011-10-21 08:07:36
Nr X/58/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemica na lata 2007-2013 2011-08-08 08:15:14
Nr X/57/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mechowo na lata 2007-2013 2011-07-05 13:33:22
Nr X/56/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-07-05 13:29:10
Nr X/55/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Golczewie 2011-07-05 12:57:29
Nr X/54/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany 2011-07-05 12:56:28
Nr X/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-07-05 12:55:21
Nr X/52/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-07-05 12:53:37
Nr X/51/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim 2011-07-05 12:47:27
Nr X/50/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie zadania pn ?Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z ? budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice? 2011-07-05 12:46:18
Nr X/49/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo za pierwsze półrocze 2011 r. i lata następne 2011-07-05 12:45:19
Nr IX/48/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminy zasób nieruchomości 2011-07-05 12:43:32
Nr IX/47/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-07-05 12:42:27
Nr VIII/46/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Golczewie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia 2011-06-06 08:31:21
Nr VIII/45/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwesycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-06-06 08:29:52
Nr VII/44/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu ?Zasłużony dla Gminy Golczewo? 2011-06-06 08:17:12
Nr VII/43/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów inwesycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2011-06-06 08:16:08
Nr VII/42/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Golczewo 2011-06-06 08:14:00
Nr VII/41/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2011-06-06 08:07:07
Nr VII/40/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych 2011-06-06 08:06:09
Nr VII/39/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminie Golczewo 2011-06-06 08:05:17
Nr VII/38/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego w 2011 roku deficytu budżetu Gminy Golczewo 2011-06-06 08:04:13
Nr VII/37/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-06-06 08:03:05
Nr VII/36/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-06-06 08:01:53
Nr VI/35/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na własność Gminie Golczewo 2011-04-11 09:55:43
Nr VI/34/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2011-2022 2011-04-11 09:53:37
Nr VI/33/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-04-11 09:51:59
Nr V/32/2011 z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Kamieńska na lata 2009-2015 2011-04-06 08:50:14
Nr V/31/2011 z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Golczewo 2011-04-06 08:47:44
Nr V/30/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-06 08:46:26
Nr V/29/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2011 2011-04-06 08:45:09
Nr V/28/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-04-06 08:19:22
Nr V/27/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 r. 2011-04-06 08:18:03
Nr V/26/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie odmowy uchylenia uchwały 2011-04-06 08:16:19
Nr IV/25/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2011-02-16 13:22:00
Nr IV/24/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2011 r. 2011-02-16 13:21:05
Nr IV/23/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2011 r. 2011-02-16 13:20:09
Nr IV/22/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. 2011-02-16 13:19:16
Nr IV/21/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2011 r. 2011-02-16 13:17:51
Nr IV/20/2011 z 10 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2011-02-16 13:16:22
Nr IV/19/2011 z 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-02-16 13:13:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
16 lut 2011

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
16 lut 2011, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
16 lut 2011, godz. 13:08