Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2012


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr XXV/163/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2013 r. 2013-01-03 09:02:02
Nr XXV/162/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-01-03 09:01:19
Nr XXV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013 2013-01-03 09:00:29
Nr XXV/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2013-01-03 08:58:11
Nr XXV/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Golczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-03 08:57:24
Nr XXV/158/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym 2013-01-03 08:56:36
Nr XXV/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-03 08:55:48
Nr XXV/156/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-03 08:54:51
Nr XXIV/155/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo 2013-01-03 08:53:39
Nr XXIV/154/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 08:52:16
Nr XXIV/153/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2013-01-03 08:48:01
Nr XXIV/152/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik 2013-01-03 08:46:08
Nr XXIV/151/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2013-01-03 08:45:13
Nr XXIV/150/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2013-01-03 08:44:12
Nr XXIV/149/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2013-01-03 08:43:23
Nr XXIV/148/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Golczewo 2013-01-03 08:42:36
Nr XXIII/147/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2012-12-05 11:25:09
Nr XXIII/146/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Golczewie 2012-12-05 11:24:23
Nr XXIII/145/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-05 11:22:21
Nr XXIII/144/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-12-05 11:20:29
Nr XXIII/143/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2012 2012-12-05 11:19:41
Nr XXIII/142/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2012-12-05 11:18:48
Nr XXIII/141/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2012-12-05 11:17:52
Nr XXIII/140/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminie Golczewo 2012-12-05 11:16:56
Nr XXIII/139/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo? w obrębie Wysoka Kamieńska 2012-12-05 11:16:06
Nr XXIII/138/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok 2012-12-05 11:14:36
Nr XXII/137/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2013 r. 2012-11-23 11:15:32
Nr XXII/136/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-11-23 11:14:42
Nr XXII/135/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - część obrębu Kłęby i Kłodzino 2012-11-23 11:13:37
Nr XXII/134/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2012-11-23 11:12:35
Nr XXII/133/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" 2012-11-23 10:51:59
Nr XX/132/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Golczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2012-11-15 11:35:29
Nr XX/131/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Golczewa 2012-11-15 11:34:21
Nr XX/130/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Golczewo, obręb Kłodzino 2012-11-15 11:32:41
Nr XX/129/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 2012-11-15 11:31:35
Nr XX/128/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości 2012-11-15 11:19:29
Nr XX/127/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Oczyszczania Gminy Golczewo z Azbestu na lata 2012-11-15 11:16:32
Nr XX/126/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 2012-11-15 11:14:00
Nr XX/125/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazw dróg wewnętrznych w mieście Golczewo 2012-11-15 11:13:03
Nr XX/124/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-11-15 11:11:24
Nr XX/123/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-11-15 11:10:06
Nr XIX/122/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Usług Publicznych w Golczewie 2012-07-10 15:58:43
Nr XIX/121/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian ststutu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2012-07-10 15:57:43
Nr XIX/120/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2012-07-10 15:56:20
Nr XIX/119/2012 z 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2011 r. 2012-07-10 15:52:58
Nr XVIII/118/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie diet przysługujących przewodniczącemu Zarządu Osiedla Golczewo i sołtysom 2012-06-27 10:07:01
Nr XVIII/117/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Unibórz na lata 2012-2018 2012-06-27 10:05:45
Nr XVIII/116/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" w Gminie Golczewo na lata 2012 ? 2014 2012-06-27 10:02:08
Nr XVIII/115/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo" - działka 318/4, obręb Kłodzino 2012-06-27 09:58:36
Nr XVIII/114/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego 2012-06-27 09:52:54
Nr XVIII/113/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2012-06-27 09:52:12
Nr XVIII/112/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej 2012-06-27 09:50:35
Nr XVIII/111/2012 z 5 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo 2012-06-27 09:49:20
Nr XVIII/110/2012 z 5 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 2012-06-27 09:47:17
Nr XVII/109/2012 z 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2012-04-03 12:27:42
Nr XVII/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych 2012-04-03 12:26:42
Nr XVII/107/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2012 r. 2012-04-03 12:25:08
Nr XVII/106/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. 2012-04-03 12:24:13
Nr XVI/105/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności gruntu za wynagrodzeniem 2012-03-09 11:38:03
Nr XVI/104/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne w Golczewie 2012-03-09 11:37:08
Nr XVI/103/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-03-09 11:36:20
Nr XVI/102/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-03-09 11:35:26
Nr XVI/101/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2012-03-09 11:33:36
Nr XVI/100/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-03-09 11:32:17
Nr XVI/99/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-03-09 11:31:33
Nr XVI/98/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2012 r. 2012-03-09 11:30:36
Nr XVI/97/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r. 2012-03-09 11:29:41
Nr XVI/96/2012 z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2012-03-09 11:28:33
Nr XVI/95/2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2012 r. 2012-03-09 11:26:58
Nr XVI/94/2012 z dnia 1 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Golczewo oraz zmianie niektórych uchwał 2012-03-09 11:26:00
Nr XV/93/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2012-2022 2012-01-20 09:24:54
Nr XV/92/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na 2012 r. 2012-01-20 09:24:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
20 sty 2012

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
20 sty 2012, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
20 sty 2012, godz. 09:23