Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2013


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Nr XXXVII/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2014-2022 2014-01-09 12:49:41
Nr XXXVII/229/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2014 2014-01-09 12:48:12
Nr XXXVII/228/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2014-01-09 12:47:18
Nr XXXVII/227/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golczewie na 2014 r. 2014-01-09 12:46:07
Nr XXXVII/226/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Golczewo 2014-01-09 12:45:17
Nr XXXVII/225/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2014-01-09 12:44:23
Nr XXXVII/224/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2014-01-09 12:43:43
Nr XXXVII/223/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2014-01-09 12:42:44
Nr XXXVII/222/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Golczewo na lata 2007-2010" wraz z przyjęciem "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2004-2015" 2014-01-09 12:42:01
Nr XXXVI/221/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-12-17 10:01:07
Nr XXXV/220/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Golczewo 2013-12-17 09:58:39
Nr XXXV/219/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa chodnika w miejscowości Baczysław i Kretlewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108" 2013-12-17 09:58:06
Nr XXXV/218/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 2013-12-17 09:57:10
Nr XXXIV/217/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2013-10-31 14:57:13
Nr XXXIV/216/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2013-10-31 14:55:14
Nr XXXIV/215/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminie Golczewo 2013-10-31 14:54:19
Nr XXXIV/214/2013 z dnia 28 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Golczewo 2013-10-31 14:53:36
Nr XXXIV/213/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2013-10-31 14:52:24
Nr XXXIV/212/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Golczewo w 2014 r. 2013-10-31 14:49:57
Nr XXXIV/211/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-10-31 14:47:34
Nr XXXIII/210/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Golczewa 2013-10-29 14:17:26
Nr XXXIII/209/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2013-10-29 14:16:34
Nr XXXIII/208/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2013-10-29 14:15:05
Nr XXXIII/207/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-10-29 14:13:01
Nr XXXII/206/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sosnowice 2013-08-14 07:54:35
Nr XXXII/205/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Sosnowice 2013-08-14 07:54:00
Nr XXXII/204/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie odłączenia miejscowości Sosnowice z Osiedla Golczewo 2013-08-14 07:53:20
Nr XXXI/203/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie 2013-07-03 09:03:10
Nr XXXI/202/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-07-03 09:02:28
Nr XXXI/201/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-07-03 09:01:26
Nr XXXI/200/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-07-03 08:56:39
Nr XXXI/199/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-07-03 08:55:47
Nr XXXI/198/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 2013-07-03 08:55:02
Nr XXXI/197/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Golczewa za 2012 r. 2013-07-03 08:54:09
Nr XXX/196/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2013-05-23 12:57:40
Nr XXX/195/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-05-23 12:57:01
Nr XXX/194/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-05-23 12:56:11
Nr XXX/193/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2012 r. 2013-05-23 12:55:17
Nr XXX/192/2013 z dnia 17 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Golczewo 2013-05-23 12:54:32
Nr XXX/191/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości Gminie Golczewo 2013-05-23 12:53:51
Nr XXIX/190/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statutu Gminy Golczewo 2013-04-08 12:12:22
Nr XXIX/189/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Golczewie 2013-04-08 12:10:51
Nr XXIX/188/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-04-08 12:09:49
Nr XXIX/187/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Golczewo środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 r. 2013-04-08 12:08:10
Nr XXIX/186/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r. 2013-04-08 12:07:22
Nr XXIX/185/2013 z dnia 22 marca 2013 r. uchylająca chwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych 2013-04-08 12:06:14
Nr XXIX/184/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Golczewo 2013-04-08 12:04:46
Nr XXIX/183/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Golczewo na 2013 r. 2013-04-08 12:03:15
Nr XXVIII/182/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Golczewa 2013-04-08 12:01:37
Nr XXVIII/181/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-04-08 12:00:32
Nr XXVIII/180/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2013-2022 2013-04-08 11:58:53
Nr XXVIII/179/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2013 2013-04-08 11:57:26
Nr XXVIII/178/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-08 11:55:51
Nr XXVII/177/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2013 r. 2013-04-08 11:52:45
Nr XXVII/176/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2013 r. 2013-04-08 11:51:22
Nr XXVII/175/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. 2013-04-08 11:38:45
Nr XXVII/174/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 2013-04-08 11:37:41
Nr XXVII/173/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-04-08 11:36:38
Nr XXVII/172/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z bonifikatą 2013-04-08 11:35:42
Nr XXVII/171/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych 2013-04-08 11:34:49
Nr XXVII/170/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Golczewie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2013-04-08 11:33:44
Nr XXVII/169/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Golczewo 2013-04-08 11:04:13
Nr XXVI/168/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-29 10:19:38
Nr XXVI/167/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-29 10:18:52
Nr XXVI/166/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Golczewie 2013-01-29 10:18:03
Nr XXVI/165/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Golczewo 2013-01-29 10:15:55
Nr XXVI/164/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golczewo 2013-01-29 10:09:48

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
29 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
29 sty 2013, godz. 10:07

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
29 sty 2013, godz. 10:07