Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dla kandydata na członka i członka obwodowej komisji wyborczej

Informacja dla kandydata na członka i członka obwodowej komisji wyborczej

 

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

1. Komitet wyborczy dokonujący zgłoszenia w przypadku, gdy zgłoszenie jest dokonywane w tej formie.

2. Państwowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Wiejskiej 10, 00-902 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kbw.gov.pl, telefonicznie pod numerem 22 695 26 41 lub listownie na adres siedziby administratora.  

3. Burmistrz Golczewa z siedzibą: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: urzad@golczewo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 38 60 127 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

1. Administrator, którym jest Burmistrz Golczewa wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@golczewo.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Administrator, którym jest Państwowa Komisja Wyborcza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo@kbw.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Burmistrza Golczewa w celu wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., ew. także przy II turze w dniu 24 maja 2020 r. na obszarze gminy Golczewo. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz §9 i §10 Uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Odbiorcy danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe w postaci następujących informacji, tj.: nazwa komisji, jej numer, jej adres siedziby, Pani/Pana imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania oraz nazwa komitetu wyborczego, który dokonał zgłoszenia (jeżeli zgłoszenie było dokonane przez komitet wyborczy) zostaną przekazane do publicznej wiadomości.  Ponadto ww. dane oraz pozostałe dane osobowe zamieszczone w zgłoszeniu kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące obsługę informatyczną wskazanych powyżej administratorów na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych oraz będą przekazane do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych. Dodatkowo dane mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratorów lub mogącym potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. 

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane wieczyście poczynając od 1 stycznia roku następnego, co wynika z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 

 

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym dla dokonania prawidłowego dokonania zgłoszenia na członka obwodowej komisji wyborczej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
30 mar 2020

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
30 mar 2020, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
30 mar 2020, godz. 11:22