Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Golczewa z dnia 20 września 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 20 września 2023 r.


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 73 i 74 i 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r, poz. 1029 tj.) zawiadamiam wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 49/1, 194/1, 194/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289/2, obręb Baczysław, gmina Golczewo”. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.
1.    Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Golczewa.
2.    Organami właściwymi do wydania opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia są:
•    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie – opinia WONS.4220.129.2023.BO.AC.3 z dnia 18 września 2023 r. stwierdzająca, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalając jednocześnie warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji;
•    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim – opinia NZNS.9022.2.31.2023.AM z dnia 17 kwietnia 2023 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
•    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach wyraził opinię SZ.ZZŚ.1.4901.54.2023.AŚ z dnia 18 maja 2023 r., że nie istnieje konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określił warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe;
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunków zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w terminie 21.09.2023 r. do 11.10.2023r. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, pok. nr 15 w godz. 8.00-15.00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golczewie (www.bip.golczewo.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie i w miejscowości Baczysław. 
Data publicznego obwieszczenia: 20 września 2023 r. 


Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Chłopek
Zastępca Burmistrza


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie zebrane materiały (PDF, 681.55Kb) 2023-09-20 10:02:17 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Małysza

Data wytworzenia:
20 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
20 wrz 2023, godz. 10:02

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 10:02