Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

UCHWAŁA NR XXIII/176/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku)

UCHWAŁA NR XXIII/176/2020

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 11701)) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673) Rada Miejska w Golczewie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni,

3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,96 zł od 1 ha powierzchni,

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni, 

5)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części w zakresie rekreacji i wypoczynku – 8,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244.

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3) od budowli  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golczewa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6195).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Chłopek


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
11 01 2021 14 39 17 podatki2021 (PDF, 393.21Kb) 2021-01-11 14:39:17 13
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
11 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
11 sty 2021, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
11 sty 2021, godz. 14:39