Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV/265/2021

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834), art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244, z 2021 r. poz. 401) oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724) Rada Miejska w Golczewie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,97 zł od 1 m2 powierzchni;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie rekreacji i wypoczynku – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni;

3) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni;

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni; 

5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,10 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części w zakresie rekreacji i wypoczynku – 8,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

7) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golczewa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5397).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

Grzegorz Chłopek

 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/784525/Uchwa%C5%82a-XXXIV_265_2021


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 12:03