Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 7/2021

BURMISTRZA GOLCZEWA

z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz §3 ust. 5 i §6 ust.1 załącznika do uchwały Nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie gminy Golczewo konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Golczewo, zarządzam co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 157/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 11 grudnia 2020 roku ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 157/2020 Burmistrza Golczewa z dnia 11 grudnia 2020 r., w sprawie konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Golczewa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

B U R M I S T R Z

Maciej Zieliński

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021

Burmistrza Golczewa

z dnia 27 stycznia 2021 r.

 

Formularz Zgłoszeniowy

propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

 na 2021 rok

1. Tytuł zadania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………

3. Opis zadania

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane  z realizacją zadania.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Uzasadnienie zadania

(Proszę uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać problem, jaki zostanie rozwiązany dzięki zrealizowanemu projektowi i w jaki sposób wpłynie na życie mieszkańców, komu będzie służył np. dzieci, osoby starsze, bezrobotne, rodziny ….)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

5. Zgłaszający projekt

Imię i nazwisko/nazwa organizacji, adres zamieszkania, kontakt (e-mail, telefon)

………………………………………………………………………………………………….…...………………………………………………………………………………….……….………………………………………………...…………………………………………………..

6. Lista z podpisami 5 osób popierających zadanie, innych niż jego sam autor, stanowiące załącznik do formularza zgłoszeniowego.

7. Szacunkowa kalkulacja kosztów z realizacji zadania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że jestem uprawniony do udziały w zgłaszaniu propozycji projektów.

Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (RODO).

Złożenie podpisu na wykazie popierającym realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią zamieszczonej poniżej informacji.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Burmistrz Golczewa z siedzibą: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: urzad@golczewo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 38 60 127, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: iod@golczewo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyrażenia poparcia dla projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Golczewo na 2021 rok. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.  6 lit. e) RODO w związku z art. 5 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminny.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji bądź umocowane odrębnymi przepisami prawa do ich przetwarzania.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną poddane profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

b)     Prawo do sprostowania (poprawiania( swoich danych,

c)      Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d)     Prawo do ograniczenia przetwarzanych danych,

e)      Prawo do wzniesieni skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym dla wyrażenia poparcia dla projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Golczewo na 2021 rok.

 

             Data:                                                           ……………………………………..

                                                                                             czytelny podpis

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
29 01 2021 10 58 31 zalacznik do zarzadzenia nr 7 (PDF, 1,011.83Kb) 2021-01-29 10:58:31 55
29 01 2021 10 58 31 zarzadzenie nr 7 (PDF, 243.03Kb) 2021-01-29 10:58:31 25
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Schulz

Data wytworzenia:
29 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
29 sty 2021, godz. 10:58

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
29 sty 2021, godz. 11:05