Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 98/2024 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
BURMISTRZA GOLCZEWA
z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golczewie, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

B U R M I S T R Z
Maciej Zieliński

1) zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029)

Załącznik do zarządzenia Nr 98/2024 Burmistrza Golczewa z dnia 11 czerwca 2024 r.
Burmistrz Golczewa WYKAZUJE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

 

l..p.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Cena w zł

(netto/brutto)

 

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

uwagi

 

 

1.

 

 

 

140/1

udział w wysokości 2/3 w nieruchomości o powierzchni  0,2947 ha położonej w obrębie Unibórz, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz  budynkami gospodarczymi, posiadająca dostęp do wody i energii elektrycznej; część udziału gminnego obciążona jest umową najmu na czas nieoznaczony pomieszczeń o powierzchni 42 m²
(2 pokoje i korytarz), w których prowadzony jest sklep spożywczy; 

 

 

 

SZ1K/00008021/4

 

 

 

116 000,00

 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golczewo teren przedmiotowej działki przeznaczony jest w częściach pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości należy uiścić całą cenę sprzedaży.

Sprzedaż przedmiotowej działki wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43  ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 21 dni od dnia 11 czerwca 2024 r. do dnia
2 lipca 2024 r. oraz podaje się do publicznej informacji poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej: www.bip.golczewo.pl oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) mogą składać wnioski w sprawie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenie niniejszego wykazu w Urzędzie Miejskim Gminy Golczewo (tj. do dnia 24 lipca 2024 r.).

Wszelkich informacji w sprawie sprzedaży powyższych nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Golczewie pokój 17 i pod nr telefonu
91 32 25 139.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 98 2024 (PDF, 279.51Kb) 2024-06-11 10:32:41 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Orłow-Jankowicz

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Schulz

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 10:32

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Schulz

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 10:32