Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie

https://platformazakupowa.pl/transakcja/704852

 

 

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00492811 z dnia 2022-12-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 23

1.5.2.) Miejscowość: Golczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-410

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 38 60 127, (91) 32 25 131, (91) 38 60 593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@golczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.golczewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b42c7f0-772a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 pzp, komunikacja, odbywa się na Platformie Zakupowej, formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, albo e-mail: zamowienia@golczewo.pl, z zastrzeżeniem p. 2) i 3);
2) Zamawiający będzie kierował korespondencję i dokumenty do Wykonawców wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, a Wykonawcom nie przysługuje żądanie ich przekazywania na e-mail;
3) Wykonawca może komunikować się z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, albo e-mail z zastrzeżeniem p. 4);
4) ofertę z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza” na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia; oferta złożona w formularzu wiadomości, albo na e-mail zostanie odrzucona jako niezgodna z pzp; 5) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób, niż opisany w p. 3) nie będzie brana pod uwagę;
6) Adres https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym (przy użyciu profilu zaufanego) lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).
2) W celu złożenia oferty wykonawca nie musi lecz może założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych, związanych z niniejszym postępowaniem jest Burmistrz Golczewa z siedzibą: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo;
2) z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@golczewo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 38 60 127 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy;
5) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania;
6) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przyjętym w Urzędzie Miejskim w Golczewie;
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZF.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno zakresowej, wielobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie” i jej realizacja zgodnie z tą dokumentacją projektową

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+GR+D i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy – kierownika Robót Sanitarnych

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Posiadanie doświadczenia w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1) co najmniej jednego zamówienia, polegającego na opracowaniu pełnozakresowej, wielobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowej, dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z układem kanalizacji sanitarnej oraz przepompownią, o długości sieci przynajmniej 3 km,
2) co najmniej jednego zamówienia, polegającego na wykonaniu robót budowlanych, dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej, oraz na wykonaniu układu kanalizacji sanitarnej, o długości sieci przynajmniej 3 km wraz z przepompownią, o łącznej wartości robót co najmniej 3 mln zł brutto.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek mogą oni spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotu udostępniającemu mu zasoby wiedzy i doświadczenia.
W przypadku gdy wartości dotyczące ww. warunków wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy te wartości w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
2. Dysponowane minimum:
a) jedną osobą Kierownika Budowy – Kierownika Robót Sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646), i posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych;
b) jedną osobą Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646) i posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.
c) jedną osobą Głównego Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 r., poz. 1646) i posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania przez wykonawcę jedną osobą na więcej niż jedno stanowisko, pod warunkiem spełniania warunku doświadczenia i uprawnień przez tą osobę.
Ww. osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy, w celu realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które elementy zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru przekazanego przez zamawiającego. Dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia;
2) oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
4) wykaz usług i robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi/roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi/roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W wykazie wykonawca powinien jednoznacznie wpisać jakimi uprawnieniami dysponuje wskazana osoba, nie zaś jedynie wpisać numer uprawnień, gdyż zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ich zweryfikować. W odniesieniu do doświadczenia osoby wymienionej w wykazie, wystarczające będzie dla zamawiającego potwierdzenie przez wykonawcę posiadanie wymaganego doświadczenia, (np. doświadczenie 5 lat, doświadczenie 7 lat, doświadczenie powyżej 15 lat). Zamawiający nie wymaga wpisywania w wykazie dat.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gryficach O/Golczewo, nr rachunku: 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005 z oznaczeniem, identyfikującym zamówienie, np. z dopiskiem: „wadium w postępowaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo - Gadom - Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie”,
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu;
3) wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Golczewo, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
7. W treści gwarancji/poręczenia nie może znajdować się zapis uzależniający wypłatę wadium od spełnienia przez zamawiającego warunków postawionych przez gwaranta/poręczyciela, w tym zwłaszcza konieczności potwierdzania podpisów, osób upoważnionych do reprezentacji gminy przez bank, prowadzący rachunek gminy, czy jakikolwiek inny podmiot.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. W przypadku braku podania numeru konta wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone na rachunek, z którego zostało wpłacone.
10. Zamawiający nie stawia żadnych wymagań wykonawcom składającym ofertę wspólną w zakresie wnoszenia wadium w formie niepieniężnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie, do realizacji danego zamówienia, oraz kwalifikacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału VI ust. 3 i 4 swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany waloryzacyjne, zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zmianę harmonogramu, zmianę sposobu rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą, zmianę terminu wykonania zamówienia, zmianę podwykonawców lub personelu wykonawcy, zmianę technologii. Z uwagi na ograniczenie ilości znaków w niniejszym ogłoszeniu, zmiany umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Podmioty zagraniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII ust. 1 swz. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez wykonawcę lub podmioty udostępniające zasoby, dokumentów - informacji lub odpisów z rejestrów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamówienie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja II, nr wniosku Edycja2/2021/1009/PolskiLad.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w trzech transzach:
1) na podstawie faktury częściowej, w wysokości nie wyższej niż 5% wynagrodzenia ofertowego, uwzględniającego podatek VAT, po zrealizowaniu I etapu prac, określonych harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmującym opracowanie pełno zakresowej, wielobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Do faktury należy załączyć Protokół odbioru częściowego prac, podpisany przez Głównego Projektanta oraz zamawiającego;
2) na podstawie faktury częściowej, w wysokości nie wyższej niż 45% dofinansowania, wynikającego z promesy BGK, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, uwzględniającego podatek VAT, po zrealizowaniu II etapu prac, stanowiących minimum 50% prac, objętych przedmiotowym zamówieniem. Do faktury należy załączyć Protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru oraz zamawiającego.
3) na podstawie faktury końcowej, uwzględniającej podatek VAT, po zakończeniu zamówienia, w wysokości pozostałej części wynagrodzenia ofertowego brutto. Do faktury końcowej należy załączyć końcowy protokół odbioru robót, a w przypadku stwierdzenia podczas obioru końcowego wad i usterek, również protokół usunięcia wad i usterek.
5. Szczegółowe kwoty wynagrodzenia zostaną wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpi waloryzacja wynagrodzenia – wartość waloryzacji zostanie rozliczona wraz z płatnością końcową.
7. Należność z tytułu faktur częściowych zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionych faktur.
8. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru i w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury końcowej, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty faktury końcowej nie może być dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.
9. Zamawiający wykluczy obligatoryjnie z postępowania wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

2022-12-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Lisiczko

Data wytworzenia:
13 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Aleksandra Lisiczko

Data publikacji:
13 gru 2022, godz. 13:35

Osoba aktualizująca informacje

Aleksandra Lisiczko

Data aktualizacji:
13 sty 2023, godz. 09:03