Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Golczewo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/716193

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00035708 z dnia 2023-01-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 23

1.5.2.) Miejscowość: Golczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-410

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@golczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.golczewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbd0d02c-9272-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuje, że komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Platformy Zakupowej - https://platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).
2) W celu złożenia oferty wykonawca nie musi, lecz może założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane są z Głównym Urzędem Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych, związanych z niniejszym postępowaniem jest Burmistrz Golczewa z siedzibą: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo;
2) z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@golczewo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 38 60 127 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Golczewo;
5) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy pzp;
6) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, przyjętym w Urzędzie Miejskim w Golczewie;
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2019 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy pzp, do upływu terminu do ich wniesienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZF.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) świadczenie usług na terenie gminy Golczewo w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz powstających na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz transportu zebranych odpadów do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, a także odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach typu PDS-KT ustawionych w 20 lokalizacjach na terenie Gminy Golczewo;
2) wyposażenie nieruchomości w wymagane ilości worków oraz pojemników na odpady komunalne;
3) odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Golczewie oraz ich transport do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz prawa miejscowego;
4) zabezpieczenie i umożliwienie właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej odpłatnego wynajęcia lub zakupu pojemników na odpady komunalne, odpowiadających postanowieniom regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Golczewo;
5) odbiór i transport odpadów z koszy ulicznych znajdujących się przy przystankach autobusowych, na ulicach miasta Golczewo oraz z terenu gminy Golczewo, min. z placów zabaw i terenów rekreacyjnych, jak również odpadów zgromadzonych obok wymienionych pojemników;
6) odbiór i transport odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych po zgłoszeniu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
7) utrzymanie czystości wokół obsługiwanych pojemników.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513200-8 - Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena „C” Cena najniższa
_________________ X 100 x 100%
Cena oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 100 punktów 100%

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryterium.
3. Cena dotyczy ceny ofertowej brutto za cały okres świadczenia usługi.
4. Nieuzupełnienie przez wykonawcę pozycji z wartością ceny usługi, będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi, polegającej na odbiorze odpadów, o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto, a zakres zrealizowanych usług powinien obejmować wykonanie usług odbierania odpadów komunalnych w ilościach minimum 1 000 ton/rok, w tym minimum 50 ton/rok odpadów komunalnych selektywnie zebranych.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.
W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, a w szczególności posiada co najmniej:
1) dwa pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki);
2) dwa pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
3) jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
4) pojazd do transportu kontenerów o dużej pojemności;
5) pojazd lub specjalistyczne urządzenie do dezynfekcji pojemników;
6) prawo do dysponowania jedną bazą magazynowo-transportową (spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi - Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz. 868) usytuowaną w gminie Golczewo lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny:
a) w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów Wykonawca zapewnia aby:
• konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady;
• pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów;
• pojazdy były wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych;
• pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniający do prowadzenia działalności na terenie Gminy Golczewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach.
6. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże się posiadaniem polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę w wysokości nie mniejszą niż: 300 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców;
4) zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego Banku Spółdzielczym w Gryficach O/Golczewo, nr rachunku: 88 9376 1011 2004 0004 0934 0005, w tytule przelewu należy wskazać sygnaturę zamówienia, tj. ZZF.271.1.2023,
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu;
wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Golczewo, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
7. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie, do realizacji danego zamówienia, oraz kwalifikacje zawodowe, opisane w treści Rozdziału VI swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy został określony w załączniku do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-24 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Wynagrodzenie wskazane w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
2. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie szacowanej ilości odpadów z danej frakcji, wskazanych w załączniku nr1 do SWZ – formularzu ofertowym.
4. Wykonawca określi ceny netto za odbiór frakcji wymienionej w tabeli w formularzu ofertowym. Uzyskane wartości netto należy zsumować.
5. Obliczoną wartość Wykonawca pomnoży przez liczbę miesięcy, w których świadczona będzie usługa i przeniesie ją do formularza ofertowego, powiększy ją o kwotę podatku VAT i zamieści kwotę brutto w formularzu.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
7. Cena musi być zgodna z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.) i być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.).
8. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie faktur częściowych - miesięcznych.
9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne za pośrednictwem Programu Elektronicznego Fakturowania.
12. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego według ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
13. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 ustawy o VAT.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713).
2. Wykonawcy zagraniczni: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2023-01-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Zając

Data wytworzenia:
16 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Magdalena Zając

Data publikacji:
16 sty 2023, godz. 17:00

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Zając

Data aktualizacji:
16 sty 2023, godz. 16:59